800 200 205 Po–Pá od 08:00 do 15:00 info@docsimon.cz
0,00 Kč
měna
0

STADALAX tbl 20x 5mg

50022284

Registrovaný léčivý přípravek více o legislativěinfo

STADALAX tbl 20x 5mg
Do košíku

Aplikační forma: tablety, tobolky

Indikační skupina: laxativa

Účinná látka: Bisacodylum 5 mg

Těhotenství a kojení: Přípravek nesmíte užívat v prvních třech měsících těhotenství a při kojení. Užívání ve druhém a třetím trimestru těhotenství je možné jen po poradě s lékařem.

Expediční minimum: Stadalax se užívá při krátkodobé léčbě zácpy a stavů vyžadujících usnadnění vyprázdnění střev. Stadalax zabraňuje vstřebávání vody v tlustém střevě, což zvyšuje obsah vody ve stolici a urychluje tak vyprázdnění střev. Přípravek ovlivňuje také pohyblivost tlustého střeva.

Doporučené dávkování: Děti od 12 let a dospělí užívají 1-2 tablety denně. Děti ve věku 6-12 let mohou užívat 1 tabletu denně pouze na doporučení lékaře. Obalené tablety se užívají celé, navečer nebo ráno nalačno a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny. Po užití navečer dojde k zesílení pohybů střeva přibližně za 10 hodin. Po užití ráno nalačno dojde k zesílení pohybů střeva přibližně za 6 hodin. Bez lékařského doporučení by měl být Stadalax užíván pouze krátkodobě (ne déle než 10 dní).

EAN: 4011548002773

Výrobce: Stada Arzneimittel AG, Bad Vilbel, Německo, www.stada-pharma.cz

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK. POUŽITÍ LÉKŮ KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NEBO LÉKÁRNÍKEM.

Parametry
SUKL názevSTADALAX 5MG TBL OBD 20
SUKL kód0057992

Příbalové informace
Rozbalit

STADALAX

Bisacodylum

obalené tablety

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Stadalax musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se při každodenním užívání Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 10 dnů, musíte se poradit s lékařem.
  • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.Co je Stadalax a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Stadalax užívat

3.Jak se přípravek Stadalax používá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak přípravek Stadalax uchovávat

6.Další informace

1. CO JE STADALAX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Stadalax je přípravek působící projímavě tím, že zabraňuje vstřebávání vody v tlustém střevě, což zvyšuje obsah vody ve stolici a urychluje tak vyprázdnění střev. Přípravek ovlivňuje také pohyblivost tlustého střeva.

Přípravek Stadalax se užívá při krátkodobé léčbě zácpy a stavů vyžadujících usnadnění vyprázdnění střev.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK STADALAX UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Stadalax

  • při přecitlivělosti na bisakodyl a na další složky přípravku;
  • při onemocněních způsobujících nadměrnou ztrátu tekutin (dehydratace);
  • v prvních třech měsících těhotenství a při kojení. Užívání ve druhém a třetím trimestru těhotenství je možné jen po poradě s lékařem.

Stadalax nesmí užívat děti do 6 let.

Zácpa spojená s dalšími obtížemi jako např. bolesti břicha, zvracení a horečka může být projevem jiného závažného onemocnění (střevní neprůchodnost, akutní infekční onemocnění trávicího traktu). Jestliže se u Vás objeví tyto příznaky, neužívejte přípravek Stadalax nebo jiné léky a informuje o tom svého ošetřujícího lékaře.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Stadalax je zapotřebí

Při užívání přípravku je nutné zvýšit příjem tekutin. Dlouhodobé užívání přípravku může zhoršit zácpu.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech dalších lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Stadalax může při současném užívání močopudných léků (užívaných při léčbě vysokého krevního tlaku nebo při srdečních onemocněních) způsobit zvýšené ztráty draslíku. Snížení hladiny draslíku může zvýšit účinnost srdečních glykosidů (léky užívané při srdečním onemocnění).

Mezi užitím Stadalaxu a léků neutralizujících žaludeční kyseliny (antacida) nebo požitím mléka by měl být dodržen interval alespoň jedné hodiny.

Užívání přípravku Stadalax s jídlem a pitím

Obalené tablety se užívají celé, navečer nebo ráno nalačno a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny.

Těhotenství a kojení

Zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka před užitím jakéhokoli léku.
Přípravek nesmíte užívat v prvních třech měsících těhotenství a při kojení.
Užívání ve druhém a třetím trimestru těhotenství je možné jen po poradě s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Ovlivnění schopnosti řízení motorových vozidel nebo obsluhy strojů není pravděpodobné.

Důležité informace o některých složkách přípravku Stadalax

Přípravek Stadalax obsahuje laktózu a sacharózu. Pokud trpíte nesnášenlivostí k některým cukrům. informujte o tom svého lékaře dříve, než začnete přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK STADALAX UŽÍVÁ

Vždy pečlivě dodržujte pokyny lékaře. Pokud si nejste něčím jisti, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Pokud Váš lékař neurčí jinak, řiďte se následujícími pokyny.

Kolik tablet a jak často byste měl(a) užívat Stadalax?
Pokud Váš lékař neurčí jinak, užívají děti od 12 let a dospělí 1-2 tablety (což odpovídá 5-10 mg bisakodylu) denně. Děti ve věku 6-12 let mohou užívat 1 tabletu (odpovídá 5 mg bisakodylu) denně pouze na doporučení lékaře.
Obalené tablety se užívají celé, navečer nebo ráno nalačno a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny. Po užití navečer dojde k zesílení pohybů střeva přibližně za 10 hodin. Po užití ráno nalačno dojde k zesílení pohybů střeva přibližně za 6 hodin.

Jak dlouho byste měl(a) užívat Stadalax?
Bez lékařského doporučení by měl být Stadalax užíván pouze krátkodobě (ne déle než 10 dní). Při přetrvávajících obtížích informujte svého lékaře.

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Stadalax než jste měl(a)

Předávkování může vést k průjmům. Jestliže se u Vás objeví větší potíže, kontaktujte svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku Stadalax

Nezdvojujte další dávku, abyste nahradili zapomenutou tabletu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Stadalax nežádoucí účinky, ačkoli se neprojeví u každého.

Nežádoucí účinky se při krátkodobém užívání vyskytují vzácně.
Při dlouhodobém užívání přípravku Stadalax dochází často ke zhoršení zácpy. Proto by měl být Stadalax užíván pouze krátkodobě. Dlouhodobé užívání a užívání vysokých dávek přípravku je často spojeno se ztrátou vody, draslíku a dalších minerálů. To může vést k srdečním potížím a svalové slabosti, zvláště při současném užívání diuretik (močopudné léky) a glukokortikoidů (hormony kůry nadledvin).
Pokud se u Vás některý z vyjmenovaných nežádoucích účinků objeví v závažné míře, nebo pokud zpozorujete jiný nežádoucí účinek, v této informaci neuvedený, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.

5. JAK UCHOVÁVAT PŘÍPRAVEK STADALAX

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 ° C.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Stadalax obsahuje

Léčivá látka:
Bisacodylum 5 mg v 1 obalené tabletě.

Pomocné látky: mikrokrystalická celulosa, celacefát, sirup tekuté glukosy, směs mono-, di- a triglyceridů, bramborový škrob, monohydrát laktosy, magnesium-stearát, kukuřičný škrob, dextrin, panenský ricinový olej, sacharosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, montanglykolový vosk, oxid titaničitý.

Jak přípravek Stadalax vypadá a co obsahuje toto balení

Stadalax jsou bílé, hladké, kulaté bikonvexní obalené tablety, uložené v blistru a krabičce.
Velikost balení: 20 obalených tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Stada Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
D-61118 Bad Vilbel
Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 23.2.2011.

datum zpracování

23.2.2011 (č.j. 13167/2011)

 

 

 

STADALAX por tbl obd 20x5mg
GUTTALAX kapky 15ml
GUTTALAX kapky 15ml
registrovaný léčivý přípravek
LACTULOSE AL sirup 200ml 50%
LACTULOSE AL sirup 200ml 50%
registrovaný léčivý přípravek
Ověření internetových stránek a lékárny:
SUKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlášení nežádoucích účinků Informační povinnosti o EET
© Česká lékárna Holding a.s. Všechna práva vyhrazena. v2

info  Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.