800 200 205 Po–Pá od 08:00 do 15:00 info@docsimon.cz
0,00 Kč
měna
0

SINECOD tbl 10x 50mg

50100886

Registrovaný léčivý přípravek více o legislativěinfo

SINECOD tbl 10x 50mg
Do košíku

Aplikační forma: tablety, tobolky

Indikační skupina: antitusika

Účinná látka: Butamirati dihydrogenocitras 50 mg

Těhotenství a kojení: Pokud jste těhotná nebo kojíte, tak se stejně jako u jiných léčivých přípravků se před použitím tohoto přípravku poraďte s Vaším lékařem, který rozhodne, zda je u Vás léčba tímto přípravkem vhodná.

Expediční minimum: Sinecod 50 mg se používá k léčbě suchého, dráždivého kašle různého původu. Bez porady s lékařem se přípravek užívá ke krátkodobé léčbě akutního kašle, např. při akutních infekcích horních a dolních cest dýchacích, průdušnice a průdušek. U chronických onemocnění dýchacích cest provázených kašlem se přípravek užívá pouze na doporučení lékaře. Přípravek Sinecod 50 mg mohou užívat dospělí a mladiství od 12 let.

Doporučené dávkování: Mladiství od 12 let: obvykle se užívá 1 tableta 1-2krát denně. Dospělí: obvykle se užívá 1 tableta 2-3krát denně. Jednotlivé dávky se užívají v intervalu 8-12 hodin. Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů, navštivte lékaře.

EAN: 8596149001296

Výrobce: Novartis s.r.o., Praha, Česká republika, www.novartis.com

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK. POUŽITÍ LÉKŮ KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NEBO LÉKÁRNÍKEM.

Parametry
SUKL názevSINECOD 50MG TBL PRO 10
SUKL kód0218096

Příbalové informace
Rozbalit

SINECOD 50 mg

 

 

Butamirát citrát

 

 

tablety s prodlouženým uvolňováním

 

 

Prosím, přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité informace.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Sinecod 50 mg musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

  • Ponechte si tuto příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů, neprodleně navštivte lékaře.

V této příbalové informaci naleznete:

1.Co je Sinecod 50 mg a k čemu se užívá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sinecod 50 mg užívat
3.Jak se Sinecod 50 mg užívá
4.Možné nežádoucí účinky
5.Jak přípravek Sinecod 50 mg uchovávat
6.Další informace
 

 

1. CO JE Sinecod 50 mg A K ČEMU SE UŽÍVÁ

 

 

Sinecod 50 mg obsahuje léčivou látku butamirát-citrát, která tlumí kašel.
Sinecod 50 mg se používá k léčbě suchého, dráždivého kašle různého původu.
Bez porady s lékařem se přípravek užívá ke krátkodobé léčbě akutního kašle, např. při akutních infekcích horních a dolních cest dýchacích, průdušnice a průdušek.
U chronických onemocnění dýchacích cest provázených kašlem se přípravek užívá pouze na doporučení lékaře.

Přípravek Sinecod 50 mg mohou užívat dospělí a mladiství od 12 let.

 

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE Sinecod 50 mg UŽÍVAT

 

 

Neužívejte Sinecod 50 mg

 

 

Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku.

 

 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Sinecod 50 mg je zapotřebí

 

 

Jestliže současně užíváte léky jiné léky na léčbu kašle (viz informace níže).

 

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

 

 

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Neužívejte současně jiné léky na léčbu kašle, zejména léky podporující vykašlávání (tzv. expektorancia), neboť to může vést k hromadění hlenu ve Vašich plících.

 

 

Těhotenství a kojení

 

 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, tak se stejně jako u jiných léčivých přípravků před použitím tohoto přípravku poraďte s Vaším lékařem, který rozhodne, zda je u Vás léčba tímto přípravkem vhodná.

 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

 

 

Sinecod 50 mg může způsobit ospalost. Pokud se u Vás vyskytne ospalost, měli byste být opatrní, pokud řídíte nebo obsluhujete stroje.

 

 

Důležité informace o některých složkách přípravku Sinecod 50 mg

 

 

Přípravek Sinecod 50 mg tablety s prodlouženým uvolňováním obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat.

 

 

3. JAK SE Sinecod 50 mg UŽÍVÁ

 

 

Vždy užívejte přípravek Sinecod 50 mg přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Bez porady s lékařem se přípravek užívá ke krátkodobé léčbě akutního kašle (viz bod 1). Obvyklé dávkování je následující:

Mladiství od 12 let: obvykle se užívá 1 tableta 1-2krát denně.
Dospělí: obvykle se užívá 1 tableta 2-3krát denně.
Jednotlivé dávky se užívají v intervalu 8-12 hodin.
Tablety se polykají celé.

Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů, navštivte lékaře.
Pokud nedojde k úplnému vymizení Vašich příznaků do 1 týdne, nebo pokud je onemocnění doprovázeno horečkou nebo se objeví jakékoliv jiné obtíže, poraďte se s lékařem.

U chronických onemocnění provázených kašlem se přípravek užívá pouze na doporučení lékaře, který Vám sdělí, jakou dávku a jak dlouho máte přípravek užívat.

 

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Sinecod 50 mg, než jste měl(a)

 

 

V případě předávkování konzultujte Vašeho lékaře.

 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Sinecod 50 mg

 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

 

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i Sinecod 50 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 z 1000 pacientů): ospalost, nevolnost, průjem a vyrážka.

Tyto nežádoucí účinky by měly odeznít po snížení dávky nebo ukončení léčby. Pokud tyto účinky přetrvávají, přestaňte užívat Sinecod 50 mg a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

 

5. JAK PŘÍPRAVEK Sinecod 50 mg UCHOVÁVAT

 

 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

 

6. DALŠÍ INFORMACE

 

 

Co Sinecod 50 mg obsahuje

 

 

Léčivou látkou je butamirati dihydrogenocitras. Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje butamirati dihydrogenocitras 50 mg.
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kyselina vinná, povidon 30, hydroxypropylmethylcelulosa, kopolymer MA/MAA 1:1, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, hydrogenovaný ricinový olej, metakrylátový kopolymer typ E, monohydrát laktosy, polysorbát 80, mastek, červený oxid železitý, oxid titaničitý, hlinitý lak erythrosinu.

 

 

Jak Sinecod 50 mg vypadá a co obsahuje toto balení

 

 

Sinecod 50 mg jsou kulaté, rezavě hnědé potahované tablety, na jedné straně označené znakem firmy, na druhé straně označené P.T.

Al/PVC/PE/PVDC blistr, krabička.
Velikost balení: 10 tablet s prodlouženým uvolňováním.

 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

 

 

Novartis s.r.o., Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 16.2.2011.

 

 

datum zpracování

16.2.2011 (č.j. 29226/2007)

datum aktualizace

2004/04/30/M
2007/07/18/V
2011/02/16/X
 


 

 

SINECOD 50 MG por tbl pro 10x50mg
Ověření internetových stránek a lékárny:
SUKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlášení nežádoucích účinků Informační povinnosti o EET
© Česká lékárna Holding a.s. Všechna práva vyhrazena. v2

info  Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.