800 200 205 Po–Pá od 08:00 do 15:00 info@docsimon.cz
0,00 Kč
měna
0

SEDALIA sirup 200ml

50021701

Registrovaný léčivý přípravek více o legislativěinfo

SEDALIA sirup 200ml
Do košíku

Aplikační forma: sirupy a suspenze pro vnitřní použití

Indikační skupina: homeopatika

Expediční minimum: SEDALIA je homeopatický léčivý přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii. V případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu k použití, který je uveden na obalu. Dávkování doporučené výrobcem: 1 čajová lžička ráno a večer. Děti do 30 měsíců věku: podávat pouze na doporučení lékaře. Pokud nenastane zlepšení do 10 dnů, je třeba léčbu přehodnotit. Po vymizení symptomů léčbu přerušit.

Doporučené dávkování: Obvyklé dávkování přípravku je 5 ml sirupu ráno a večer.

EAN: 3352712002931

Výrobce: Boiron S.A., Lyon, Francie, www.boiron.cz

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK. POUŽITÍ LÉKŮ KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NEBO LÉKÁRNÍKEM.

Parametry
SUKL názevSEDALIA SIR 1X200ML
SUKL kód0047750

Příbalové informace
Rozbalit

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
SEDALIA sirup

homeopatický léčivý přípravek


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
 

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek SEDALIA a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SEDALIA užívat
3. Jak se přípravek SEDALIA užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek SEDALIA uchovávat
6. Obsah balení a další informace
 

1. CO JE PŘÍPRAVEK SEDALIA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
SEDALIA je homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii.
Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a
dynamizovaných účinných látek bez dosud známých nežádoucích účinků.
 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK SEDALIA UŽÍVAT
Neužívejte přípravek SEDALIA
- jestliže jste alergický/á na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku SEDALIA se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Děti: Tento přípravek je určen pro děti starší 1 roku. Nepodávejte dětem mladším 30 měsíců bez porady s lékařem.
 

Další léčivé přípravky a SEDALIA
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek SEDALIA nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
 

SEDALIA obsahuje sacharózu, alkohol a kyselinu benzoovou.
Tento léčivý přípravek obsahuje sacharózu. Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Přípravek obsahuje 3,94 g sacharózy v jedné dávce 5 ml. Toto je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou.
Tento léčivý přípravek obsahuje malé množství alkoholu, méně než 100 mg v jedné dávce.
Tento léčivý přípravek obsahuje 5,53 mg kyseliny benzoové v jedné dávce 5 ml, což odpovídá 1,11 mg/ml.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK SEDALIA UŽÍVÁ
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Perorální podání (podání ústy).
Obvyklé dávkování přípravku je 5 ml sirupu ráno a večer.
Pro odměření uvedené dávky použijte přiloženou odměrku. Po každém použití je třeba odměrku vymýt a usušit.
O správném použití přípravku SEDALIA se prosím informujte u odborníka na homeopatii – u lékaře, lékárníka či na veřejně přístupné odborné informační službě na telefonu 224 835 090 nebo na internetové adrese této služby: http://vpois.boiron.cz.
 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Neočekávají se žádné nežádoucí účinky.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK SEDALIA UCHOVÁVAT
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a etiketě lahvičky za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
 

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek SEDALIA obsahuje
Léčivými látkami ve 100 g sirupu jsou:
Chamomilla recutita 9 CH ................................................. 1,5 g
Gelsemium 9 CH ................................................................ 1,5 g
Hyoscyamus niger 9 CH .................................................... 1,5 g
Kalium bromatum 9 CH ..................................................... 1,5 g
Passiflora incarnata 3 DH................................................... 1,5 g
Datura stramonium 9 CH ................................................... 1,5 g
Pomocnými látkami jsou:
sacharóza, ethanol 96 %, kyselina benzoová, karamel a čištěná voda.
Obsah ethanolu 0,4 % (V/V).
 

Jak přípravek SEDALIA vypadá a co obsahuje toto balení
Čirá, žlutá až světle žlutá tekutina sirupovité konzistence. Sirup.
Balení obsahuje lahvičku ze žlutého skla typu III o objemu 200 ml s bílým šroubovacím uzávěrem a průhledným PP víčkem sloužícím jako odměrka s ryskou 5 ml.
 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie
 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.
Zkratky uvedené na balení: Lot = číslo šarže, EXP = použitelné do.
 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
24. 10. 2018

SEDALIA por sir 1x200ml
GUAJACURAN drg 30x 200mg
GUAJACURAN drg 30x 200mg
registrovaný léčivý přípravek
Megafyt dětský čaj  SPÁNEK 20x 2g
Megafyt dětský čaj SPÁNEK 20x 2g
čaj
Ověření internetových stránek a lékárny:
SUKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlášení nežádoucích účinků Informační povinnosti o EET
© Česká lékárna Holding a.s. Všechna práva vyhrazena. v2

info  Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.