800 200 205 Po–Pá od 08:00 do 15:00 info@docsimon.cz
0,00 Kč
měna
0

REPARIL drg 40x 20mg

50098707

Registrovaný léčivý přípravek více o legislativěinfo

REPARIL drg   40x 20mg
REPARIL drg   40x 20mg
Do košíku

Aplikační forma: tablety, tobolky

Indikační skupina: venofarmaka

Účinná látka: Aescinum 20mg v 1 drg.

Těhotenství a kojení: Nesmí se užívat v 1. trimestru těhotenství . Ženy ve 2. a 3. trimestru těhotenství mohou užívat přípravek jen tehdy, jestliže očekávaný přínos pro matku převažuje nad potenciálním rizikem pro plod. Není známo, zda se escin vylučuje do mateřského mléka.

Expediční minimum: REPARIL drg : alfa-aescin působí proti otokům a zánětům. Normalizuje propustnost stěn vlásečnic, omezuje vznik pooperačních otoků, urychluje vstřebávání poúrazových podlitin a zmenšuje pravděpodobnost jejich vzniku po operacích a usnadňuje vyprazdňování křečových žil u pacientů s poruchami žil dolních končetin.

Doporučené dávkování: Počáteční dávka 3x denně 40mg (2 obalené tablety), udržovací dávkování 3x denně 20mg (1 obalená tableta) po jídle, dostatečně zapít. Děti 2-3x denně po jídle 20mg (1 obalená tableta). Tablety se užívají po jídle, zapíjejí se vodou.

EAN: 4019338607511

Výrobce: Madaus AG, Kolín nad Rýnem, Německo, www.rotta.com

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK. POUŽITÍ LÉKŮ KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NEBO LÉKÁRNÍKEM.

Parametry
SUKL názevREPARIL- DRAGÉES 20MG TBL ENT 40
SUKL kód0208839

Příbalové informace
Rozbalit

 

                     Souhrn údajů o přípravku

 

1. Název přípravku

Reparil-Dragées

 

2. Kvalitativní a kvantitativní složení

Jedna obalená tableta obsahuje escinum 20,0 mg.

Pomocné látky : monohydrát laktosy.

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

 

3. Léková forma

Obalená tableta.

Popis přípravku : malé, bílé čočkovité obalené tablety.

 

4. Klinické údaje

4.1  Terapeutické indikace

Lokalizované otoky, bolestivé vertebrální syndromy, krční a bederní diskopatie, traumatické otoky, profylaxe a léčba pooperačních otoků, poruchy žilní funkce končetin, varixy, tromboflebitis, bercový vřed, podpůrná léčba zánětů šlachových pochev.

 

4.2  Dávkování a způsob podání

Počáteční dávka 3x denně 40mg (2 obalené tablety), udržovací dávkování 3x denně 20mg (1 obalená tableta) po jídle, dostatečně zapít.

 

Děti 2-3x denně po jídle 20mg (1 obalená tableta).

Tablety se užívají po jídle, zapíjejí se vodou.

 

4.3  Kontraindikace

Známá přecitlivělost na léčivou nebo pomocnou látku. Otoky kardiálního, renálního a hepatogenního původu, renální insuficience. Sklon k trombóze, perorální steroidní antikoncepce, 1. trimestr gravidity.

 

4.4  Zvláštní  upozornění a opatření pro použití

U pacientů s renálním onemocněním je třeba zvážit poměr přínosu a rizika léčby a doporučují se kontroly renálních funkcí.

 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Možnost zesílení účinků antikoagulancií a zvýšení rizika nefrotoxicity při kombinaci s jinými nefrotoxickými léky.

 

4.6  Těhotenství a kojení

Nesmí se užívat v 1. trimestru těhotenství . Ženy ve 2. a 3. trimestru těhotenství  mohou užívat  přípravek jen tehdy, jestliže očekávaný přínos pro matku převažuje nad potenciálním rizikem pro plod. Není známo, zda se escin vylučuje do mateřského mléka.

 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek pozornost neovlivňuje.

 

 

 

4.8  Nežádoucí účinky

Sklon k trombózám, poruchy GIT (průjem, nauzea, zvracení), kožní a alergické reakce, hypermenorea, hypotenze. Při podání vysokých dávek byly popsány nefrotoxické účinky.

 

4.9  Předávkování

Při předávkování se v rámci 1. pomoci podává 10 g aktivního uhlí. Provádí se výplach žaludku. Při zvracení a průjmu symptomatická léčba. Je nutno sledovat činnost ledvin, při objevení křečí se podává diazepam a při kolice atropin.

 

5. Farmakologické vlastnosti

 

5.1  Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antiflogistikum, venofarmakum.

ATC kód : C05C X

Escin, léčivá látka jírovce maďalu, rozvíjí v místě onemocnění svůj protiotokový, odvodňující a protizánětlivý účinek a rychle odstraňuje obtíže způsobené místním otokem. Neovlivňuje

však negativně látkovou výměnu minerálů a krvetvorbu. Zlepšuje cirkulaci krve ve vlásečnicích.

 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálním podání se escin z 12-16% absorbuje z GIT. Při perorálním užití se podaná látka metabolizuje rychleji než po intravenózním podání. Escin se v orgánech neshromažďuje a je vylučován ledvinami a metabolizován v játrech.

 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Experimentální studie o mutagenním a tumorigenním potenciálu nejsou známy. DL50 činí při perorální aplikaci u laboratorních zvířat 44-700mg/kg.

 

6. Farmaceutické údaje

 

6.1  Seznam pomocných látek

Monohydrát laktosy, povidon, magnesium-stearát, sacharosa, mastek, arabská klovatina, oxid titaničitý, koloidní bezvodý oxid křemičitý, kopolymer MA/MMA 1:1, makrogol 8000, hydroxid sodný, sodná sůl karmelosy, triethyl-citrát, simetikonová emulze SE 4, bílý vosk, karnaubský vosk.

 

6.2  Inkompatibility

Neuplatňuje se.

 

6.3  Doba použitelnosti

3 roky

 

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě 15-25oC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

 

6.5  Druh obalu a velikost balení

Blistr (PVC/Al folie), krabička

 

Velikost balení: 40, 100 obalených tablet

 

6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Perorální podání.

 

 

7. Držitel rozhodnutí o registraci

MADAUS GmbH, 51101 Kolín nad Rýnem, Německo

 

8. Registrační číslo

85/186/71-C

 

9. Datum první registrace / prodloužení registrace

24.5.1972 /  30.5. 2007

 

10. Datum revize textu

30.5. 2007

REPARIL-DRAGÉES por tbl obd 40x20mg
PHLOGENZYM tbl   40
PHLOGENZYM tbl 40
registrovaný léčivý přípravek
REPARIL N gel  40g
REPARIL N gel 40g
registrovaný léčivý přípravek
Ověření internetových stránek a lékárny:
SUKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlášení nežádoucích účinků Informační povinnosti o EET
© Česká lékárna Holding a.s. Všechna práva vyhrazena. v2

info  Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.