800 200 205 Po–Pá od 07:30 do 16:30 info@docsimon.cz
0,00 Kč
měna
0

NIQUITIN MINI pastilky 60 (3x20) x 1,5mg

Léčivo více o legislativěinfo

NIQUITIN MINI pastilky 60 (3x20) x 1,5mg
Litujeme, ale hledané zboží není momentálně dostupné. K získání podrobnějších informací nás můžete kontaktovat na adrese info@docsimon.cz

Aplikační forma: tablety, tobolky

Indikační skupina: přípravek k odvykání kouření

Účinná látka: Nicotinum 1,5 mg ve formě pryskyřičného komplexu (nicotini resinas 7,50 mg)

Expediční minimum: Pomoc při odvykání kouření. Uleví od náhlé chuti na cigaretu, zmírňují abstinenční příznaky.

Doporučené dávkování: Denně je třeba užívat dostatečný počet pastilek, obvykle 8 – 12, nanejvýše až 15 pastilek. Pastilka se vloží do úst a nechá se rozpouštět. Umístí se k tváři a opakovaně se přemísťuje z jedné strany úst na druhou, až do úplného rozpuštění (asi 10 minut). Pastilky se nesmí žvýkat nebo vcelku polykat. S pastilkou v ústech se nesmí jíst nebo pít.

EAN: 8590335010765 8590335010758

Výrobce: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, Brentford, Velká Británie, www.gsk.cz

Příbalové informace
Rozbalit

 

 

.

Lisované pastilky

 

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

 

Jedna pastilka obsahuje nicotinum 1,5 mg (odpovídá nicotini resinas 7,50mg).
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

 

3. LÉKOVÁ FORMA

 

Lisované pastilky (pastilky)
Bílá až téměř bílá, oválná, oboustranně vypouklá pastilka, na jedné straně vyraženo
“L”.

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE
4.1 Terapeutické indikace

 

Pastilky NiQuitin Mini jsou indikované k léčení závislosti na kouření úlevou od
abstinenčních příznaků a potlačení chuti na kouření po vysazení nikotinu. Cílem léčby
je úplné skončení kouření.
NiQuitin Mini by měl být přednostně používán jako součást behaviorálního programu
na odvykání kouření

 

4.2 Dávkování a způsob podání

 

Způsob užití:

 

Síla pastilek se volí podle síly kuřáckého návyku.
NiQuitin Mini 1,5 mg je vhodný pro kuřáky, kteří vykouří 20 nebo méně cigaret za
den.
Pastilka se vloží do úst a nechá se rozpouštět. Umístí se k tváři a opakovaně se
přemísťuje z jedné strany úst na druhou, až do úplného rozpuštění (asi 10 minut).
Pastilky se nesmí žvýkat nebo vcelku polykat.
S pastilkou v ústech se nesmí jíst nebo pít.

 

Behaviorální terapie a podpora zvyšují úspěch léčby.

 

 

Jestliže nedojde k pokusu přestat kouřit úplně během 6lidé s hypersenzivitou (přecitlivělostí) na nikotin nebo kteroukoliv složku

Během léčby nikotinovými pastilkami NiQuitin Mini by uživatel měl vyvinout co
největší snahu, aby úplně přestal kouřit.
Užijte pastilku kdykoli dostanete chuť si zakouřit.
Denně je třeba užívat dostatečný počet pastilek, obvykle 8 – 12, nanejvýše až 15
pastilek.
K přerušení kuřáckého návyku se pastilky užívají až 6 týdnů, potom se má jejich počet
postupně snižovat. Užívání se ukončí při denní dávce 1 – 2 pastilky.
Jestliže po ukončení léčby nastane neodolatelná potřeba kouřit je možné v této situaci
znovu použít pastilku k posílení návyku nekouřit.
Pacienti, kteří užívají pastilky déle než 9 měsíců by se měli poradit se svým lékařem.

 

Ukončování kouření postupně:

 

Pro kuřáky, kteří nemají vůli nebo nejsou schopni přestat kouřit naráz.
Pastilka se užívá až když nastane neodolatelná potřeba kouřit, aby se co nejvíce snížil
počet cigaret a prodloužil co nejvíce interval kouření.
Množství pastilek užitých denně je variabilní a závisí na pacientových potřebách.
V žádném případě by nemělo překročit 15 pastilek denně.
Jestliže po 6 týdnech užívání pastilek nedojde ke snížení počtu vykouřených cigaret
je třeba se poradit s lékařem.
Snižování počtu vykouřených cigaret by mělo vést k úplnému zastavení kouření.
O to byste se měli pokusit co nejdříve. Až se počet cigaret sníží na úroveň, kdy kuřák
má pocit, že může přestat kouřit úplně, začne postupovat podle odstavce

 

„Ukončení kouření naráz“.
měsíců, je třeba se poradit s lékařem.

 

Děti a mladiství:

 

Mladiství (12 – 17 let) mohou přípravek užívat pouze na doporučení lékaře.
Dětem do 12 let není používání přípravku NiQuitin Mini doporučeno vzhledem k
nedostatku údajů o bezpečnosti a účinnosti.

 

4.3 Kontraindikace

 

přípravku;

 

 dět do 12 let věku

 

 

nekuřáci.

 

 

by měli být vedeni k tomu,Stabilní kardiovaskulární onemocnění jako např. hypertenze, stabilní anginaDiabetes mellitus. Diabetickým pacientům by mělo být doporučeno, aby naAlergické reakce: sklon k angioedému a kopřivce.

Rizika spojená s nikotinovou substituční terapií (nicotine replacement therapy –NRT)
jsou v každém případě podstatně nižší než dobře známá rizika trvalého kouření.

 

Závislí kuřáci s nedávným infarktem myokardu, nestabilní nebo zhoršující se
anginou včetně Prinzmetalovy anginy, těžkou srdeční arytmií, nekontrolovanou
hypertenzí nebo nedávnou cerebrovaskulární příhodou
aby přestali kouřit bez farmakologické pomoci (např. poradenství). Pokud se to
nepodaří přichází v úvahu použití NiQuitinu Mini 1,5 mg. Protože však nejsou k
dispozici dostatečné údaje o jeho bezpečnosti u této skupiny pacientů, léčba by měla
být zahájena pod lékařským dohledem.
Poměr rizika a bezpečnosti by měl být zhodnocen u pacientů s následujícími stavy:

 

pectoris, cerebrovaskulární onemocnění, okluzívní periferní arteriální
onemocnění a srdeční selhání.

 

začátku NRT kontrolovali své glykémie častěji než obvykle, protože
katecholaminy uvolňované působením nikotinu mohou ovlivnit metabolizmus
glycidů.

 

 

 

Onemocnění ledvin a jater: u pacientů s mírným až težkým poškozením jater aFeochromocytom a hypertyreóza: u pacientů s projevy hypertyreózy nebo sGastrointestinální onemocnění: nikotin po spolknutí může vést k exacerbacidávky nikotinu tolerované dospělými nebo mladistvými
/nebo těžkým poškozením ledvin je zapotřebí opatrnosti, protože clearance
nikotinu a jeho metabolitů mohou být sníženy s rizikem zvýšeného výskytu
nežádoucích účinků.

 

feochromocytomem je zapotřebí zvýšená opatrnost protože nikotin může
způsobit vyplavování katecholaminů.

 

příznaků u nemocných s ezofagitidou, žaludečními nebo peptickými vředy a
orální NRT by se v těchto případech měly podávat s opatrností. Udává se i
ulcerativní stomatitida.

 

Nebezpečí u malých dětí:
kuřáky mohou být pro malé děti velmi toxické až smrtelné. Přípravky obsahující

 

nikotin by proto neměly být uloženy tam kde by mohly být zneužity, dotýkány neboPolycyklické aromatické hydrokarbony obsažené v tabákovémPřenesená závislost je vzácná a je méně škodlivá a snadnějiTěhotenství a kojení
požity dětmi.

 

Ukončení kouření:
kouři indukují metabolizmus léčiv katalyzovaný CYP 1A2 (a možná i CYP 1A1). To
může způsobit při ukončení kouření zpomalení metabolizmu a následné zvýšení hladin
těchto léčiv.

 

Přenesená závislost:
odstranitelná než závislost na kouření.
Během odvykání kouření by nemělo docházet k záměně pastilek NiQuitin Mini za
NiQuitin žvýkačku, protože podle farmakokinetických údajů je dostupnost nikotinu z
pastilek vyšší než ze žvýkaček.

 

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

 

Aromatické hydrokarbony z tabákového kouře indukují cytochrom P450 (CYP) 1A2.
Při ukončení kouření se aktivita CYP 1A2 snižuje. V důsledku toho se mohou
zvyšovat plazmatické hladiny léčiv, které jsou metabolizovány CYP 1A2 jako např.
kofein, theofylin, flekainid, klozapin, olanzapin, ropinirol a pentazocin. Může být
proto nutné upravit dávkování a u léčiv s úzkou terapeutickou šíří např. u teofylinu by
ukončení kouření mělo být spojeno s klinickým a laboratorním monitorováním a
pacient by měl být informován o riziku předávkování.

 

4.6
Těhotenství

 

Kouření během těhotenství je spojeno s riziky jako např zpomalení růstu plodu,
předčasný porod nebo potrat. Ukončení kouření je proto hlavní nejúčinnější opatření
pro zlepšení zdraví jak těhotné kuřačky tak jejího plodu. Čím dříve dojde k abstinenci
tím lépe.
Ideální je ukončit kouření během těhotenství bez substituční léčby. Pokud žena
nedokáže přestat kouřit sama, lékař by jí mohl doporučit NRT. Riziko substituční
léčby pro plod je menší než rizika kouření pro nižší maximální plazmatické
koncentrace nikotinu a chybění expozice polycyklickým hydrokarbonům a oxidu
uhelnatému.
Protože však nikotin může ovlivnit placentární cirkulaci, mělo by se se substituční
terapií v těhotenství začít co nejdříve. Substituční terapie by se měla používat pouze
po 2 – 3 měsíce.
Přípravky s dočasným působením typu pastilek jsou vhodnější, protože obvykle
poskytují menší denní dávku nikotinu než náplasti. Náplasti však mohou mít přednost
u žen trpících nauzeou během těhotenství.

 

Kojení

 

Nikotin z kouření nebo substituční terapie přechází do mateřského mléka. Avšak
množství nikotinu přijaté kojencem je u substituční terapie menší a méně rizikové než
z kouření.
Ideální je ukončit kouření během kojení bez NRT. Pokud žena nedokáže přestat
kouřit sama, lékař by jí mohl doporučit NRT.
Přípravky s dočasným působením typu pastilek mohou minimalizovat na rozdíl od
náplastí množství nikotinu v mateřském mléce, protože doba mezi aplikací pastilky a
kojením může být snadno prodloužena. Ženy mohou nakojit před užitím přípravku.

 

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

 

Není znám vliv přípravku NiQuitin Mini na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
Uživatelé nikotinových náhrad by si však měli uvědomit, že přerušení kouření může
působit změny v chování.

 

4.8 Nežádoucí účinky

 

Nikotinová substituční terapie může způsobit obdobné nežádoucí účinky jako nikotin
podaný jinými způsoby včetně kouření. Tyto nežádoucí účinky vyplývají
z farmakologických účinků nikotinu a některé z nich jsou závislé na dávce.
Při užívání doporučených dávek přípravku NiQuitin Mini nebyly zjištěny žádné
závažné nežádoucí účinky. Nadměrné užívání pastilek NiQuitin Mini osobami, které
nebyly zvyklé kouřit by mohly způsobit nauzeu, mdloby nebo bolesti hlavy.
Některé uvedené symptomy jako deprese, podrážděnost, úzkost a nespavost mohou
být projevem abstinenčních příznaků souvisejících s přerušením kouření. Osoby
přestávající kouřit jakýmkoliv způsobem mohou trpět bolestmi hlavy závratěmi,
poruchami spánku, zvýšeným kašlem nebo rýmou.
Poruchy imunitního systému
Velmi vzácné < 1/10000; anafylaktické reakce
Psychiatrické poruchy
Časté (≥ 1/100; < 1/10): podrážděnost, úzkost, poruchy spánku včetně
abnormálních snů
Méně časté (≥ 1/1 000; < 1/100): nervozita, deprese
Poruchy nervového systému
Časté (≥ 1/100; < 1/10): závratě, bolesti hlavy
Srdeční poruchy
Méně časté (≥ 1/1 000; < 1/100): palpitace, tachykardie
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
Časté (≥ 1/100; < 1/10): kašel, bolesti v krku

 

Gastrointestinální poruchyminimální letální dávka nikotinu u dospělého člověka, který nemámax 18,4 ng/ml a Cmin 15,0 ng/ml.
Velmi časté (≥ 1/10): nauzea, podráždění úst, jazyka a v krku
Časté (≥ 1/100; < 1/10): zvracení, průjem, gastrointestinální nevůle, flatulence,
škytavka, pálení žáhy, dyspepsie,
Poruchy kůže a podkožní tkáňě
Méně časté (≥ 1/1 000; < 1/100): erytém
Celkové poruchy a lokální reakce v místě aplikace
Méně časté (≥ 1/1 000; < 1/100): únava, pocit „nebýt ve své kůži“, bolesti na
hrudi

 

4.9 Předávkování

 

Symptomy:
vytvořenou toleranci na nikotin, se odhaduje na 40-60 mg. Mezi příznaky akutní
otravy nikotinem patří: nauzea, slinění, bolesti v břiše, průjem, pocení, bolesti hlavy,
závratě, poruchy sluchu a velká slabost. V extrémních případech mohou být tyto
symptomy následovány hypotenzí, rychlým, slabým nebo nepravidelným pulzem,
obtížným dýcháním, prostrací, cirkulačním kolapsem a terminálními křečemi.

 

Léčba předávkování:

 

V případě předávkování je třeba ihned zastavit příjem nikotinu a zahájit
symptomatickou léčbu. V případě potřeby se zahájí umělé dýchání spolu s podáním
kyslíku. Aktivní uhlí snižuje gastrointestinální absorpci nikotinu.

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
5.1 Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva k terapii závislosti na nikotinu
ATC kód: N07B A01
Nikotin je agonista na nikotinových receptorech v periferním a centrálním nervovém
systému a má výrazné CNS a kardiovaskulární účinky. Při použití v tabákových
výrobcích na něj vzniká závislost a abstinenční příznaky spojené s touhou po kouření.
Tato touha se projevuje nutkáním kouřit a abstinenčními příznaky, k nimž patří
depresivní nálada, nespavost, podráždění, frustrace nebo zlost, úzkost, ztížená
schopnost se koncentrovat, neklid a zvýšený apetit nebo přírůstek váhy. Pastilky
nahrazují část nikotinu z tabáku a pomáhají snížit intenzitu touhy po nikotinu
a abstinenčních příznaků.

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 

Pastilky NiQuitin Mini se úplně rozpustí v dutině ústní a veškeré množství nikotinu je
tak dostupné pro bukální absorpci nebo požití (polknutí). K úplnému rozpuštění
pastilek NiQuitin Mini obvykle dochází během 10 minut. Při podávání každou hodinu
a dosažení ustáleného stavu (steady state) je C
Distribuční objem nikotinu je velký (2,5 l/kg), protože vazba nikotinu na bílkovinytrans-3´-hydroxykotinin, kterýje nejhojněší
plazmy je nízká (4,9 %). Distribuce nikotinu ve tkáních je závislá na pH, nejvyšší
koncentrace nikotinu jsou v mozku, žaludku, ledvinách a játrech.
Nikotin je rozsáhle metabolizován na řadu metabolitů, všechny jsou méně aktivní než
původní aktivní látka. Metaboliznus nikotinu probíhá především v játrech, ale také
v plicích a ledvinách. Nikotin je metabolizován především na kotinin a také na nikotin
N´-oxid. Kotinin mápoločs 15-20 hodin a jeho hladiny v plazmějsou 10x vyššínežu
nikotinu. Kotinin je dáe oxidová na
metabolitem nikotinu v moč. Nikotin a kotinin podléajíglukuronidaci.
Biologickýpoločs nikotinu je přbližě2 hodiny (1-4 hodiny). Celkováclearance pro
nikotin se pohybuje v rozmezí62-89 l/h. Extrarenáníclearance nikotinu se odhaduje
asi na 75 % celkovéclearance. Nikotin a jeho metabolity jsou vylučváy téěřúlněmočí Renánívylučváínezměěéo nikotinu vysoce záisína pH moč s věšíexkrecípř kyselé pH.

 

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

 

Toxicita nikotinu je všeobecně velmi dobře známá a byla vzata v úvahu při
doporučeném dávkování. Nikotin nebyl mutagenní v příslušných studiích. Výsledky
studií na karcinogenitu nepodaly jasný důkaz tumorigenního efektu nikotinu. Ve
studiích na gravidních zvířatech byla prokázána mateřská toxicita a následně mírná
fetální toxicita. K dalším účinkům patří retardace prenatálního a postnatálního růstu
a zpoždění a změny v postnatálním vývoji CNS.
Tyto účinky byly zaznamenány pouze po expozici extrémním dávkám nikotinu ve
srovnání s těmi, které odpovídají doporučenému použití pastilek NiQuitin Mini.
Vliv na fertilitu nebyl zaznamenán.
Srovnání dávek nezbytných pro vyvolání těchto účinků v preklinických testech
s dávkami doporučenými při substituční terapii NiQuitinem Mini ukazuje, že jejich
riziko je malé a je převáženo prospěchem této terapie při přerušení kouření. NiQuitin
Mini by však měl být používán u těhotných pouze na lékařské doporučení pokud jiná
odvykací terapie selhala.

 

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE
6.1 Seznam pomocných látek

 

Mannitol (E421)
Natrium-alginát
Xanthanová klovatina
Hydrogenuhličitan draselný
Vápenatá sůl polykarbofilu
Uhličitan sodný
Draselná sůl acesulfamu
Mentholové aroma v prášku
Aroma máty peprné v prášku

 

Korigens
Magnesium-stearát

 

6.2 Inkompatibility

 

Neuplatňuje se.

 

6.3 Doba použitelnosti

 

3 roky

 

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

 

Uchovávejte při teplotě do 30° C. Uchováejte v půodní obalu, aby byl příravek
chráě přd vlhkostí

 

6.5 Druh obalu a velikost balení

 

Polypropylenová tuba s bezpečnostním uzávěrem s obsahem vysoušedla, obsahující
20 pastilek. Balení mohou obsahovat 1 nebo 3 tuby.

 

6.6 Návod k použití přípravku, zacházení s ním

 

Žádné zvláštní požadavky

 

7. Držitel rozhodnutí o registraci

 

BeechemGroup plc Trading as GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, Brentford
TW8 9GS, Velká Británie

 

8. Registrační číslo

 

87/215/08-C

 

9. Datum první registrace/ prodloužení registrace:

 

14.5.2008

 

10. Datum revize textu:

 

6.5.2011

 

 

4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

 

 

 

 

 

Dospělí

 

 

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

 

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU
NiQuitin Mini 1,5 mg

 

 

 

 

 

 

 

Ukončení kouření naráz:

 

 

 

 

 

 

 

NIQUITIN MINI 1,5MG orm pas cmp 60 (3x20) x1,5mg -
NICORETTE FRESHFRUIT žvýkačky  30x 2mg
NICORETTE FRESHFRUIT žvýkačky 30x 2mg
229 Kč
běžná cena 288 Kč
léčivo
NICORETTE ICEMINT žvýkačky  30x 2mg
NICORETTE ICEMINT žvýkačky 30x 2mg
229 Kč
běžná cena 294 Kč
léčivo
NIQUITIN CLEAR náplasti 7x 21mg -1.fáze-
léčivo
Ověření internetových stránek a lékárny:
SUKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlášení nežádoucích účinků Informační povinnosti o EET
© Česká lékárna Holding a.s. Všechna práva vyhrazena.

info  Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.