800 200 205 Po–Pá od 08:00 do 15:00 info@docsimon.cz
0,00 Kč
měna
0

NEO-BRONCHOL pastilky 20x 15mg

50012741

Registrovaný léčivý přípravek více o legislativěinfo

NEO-BRONCHOL pastilky 20x 15mg
Do košíku

Aplikační forma: tablety, tobolky

Indikační skupina: expektorancia, mukolytika

Účinná látka: Ambroxoli hydrochloridum 15 mg

Těhotenství a kojení: Během těhotenství může být NEO-BRONCHOL užíván pouze po poradě s lékařem, a to pouze po pečlivém zvážení poměru rizika ku přínosu. Protože s užíváním neo-broncholu u lidí během kojení není dostatek zkušeností, může být užíván pouze po poradě s lékařem.

Expediční minimum: Neo-bronchol je lék snižující viskozitu hlenu při onemocněních dýchacího ústrojí doprovázených tvorbou viskózního hlenu (usnadňuje vykašlávání). Bez porady s lékařem se přípravek NEO-BRONCHOL užívá k léčbě akutních onemocnění průdušek a plic, která jsou doprovázena viskózním hlenem. NEO-BRONCHOL nesmí být kvůli vysoké koncentraci léčivé látky užíván dětmi do 6 let.

Doporučené dávkování: Děti od 6ti do 12ti let: Obvykle 1 pastilka 2-3krát denně. Dospělí a děti nad 12 let: Obvykle 2 pastilky 3krát denně první 2-3 dny, potom 2 pastilky 2krát denně. Pastilky se rozpouštějí v ústech.

EAN: 4008617165019

Výrobce: Divapharma - Knufinke Arzneimittelwerk GmbH, Berlín, Německo, www.klosterfrau.de

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK. POUŽITÍ LÉKŮ KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NEBO LÉKÁRNÍKEM.

Parametry
SUKL názevNEO-BRONCHOL 15MG PAS 20
SUKL kód0085949

Příbalové informace
Rozbalit

NEO-BRONCHOL

 

pastilky

 

Aambroxoli hydrochloridum

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však NEO-BRONCHOL musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 4-5 dnů, musíte se poradit s lékařem.
  • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.Co je NEO-BRONCHOL a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete NEO-BRONCHOL užívat

3.Jak se NEO-BRONCHOL užívá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak NEO-BRONCHOL uchovávat

6.Další informace
 

1. CO JE NEO-BRONCHOL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

 

NEO-BRONCHOL je lék snižující viskozitu hlenu při onemocnění dýchacího ústrojí doprovázených viskózním hlenem (usnadňuje vykašlávání).

 

Indikace

 

Mukolytická léčba akutních a chronických onemocnění průdušek a plic doprovázených viskózním hlenem. Bez porady s lékařem se přípravek NEO-BRONCHOL užívá k léčbě akutních onemocnění průdušek a plic, která jsou doprovázena viskózním hlenem. Po poradě s lékařem je možné přípravek NEO-BRONCHOL užívat k léčbě chronických onemocnění průdušek a plic doprovázených viskózním hlenem.

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE NEO-BRONCHOL UŽÍVAT

 

Neužívejte NEO-BRONCHOL

 

Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ambroxoli hydrochloridum nebo na kteroukoli další složku přípravku.

 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku NEO-BRONCHOL je zapotřebí

 

Velmi vzácně byl v časové spojitosti s užíváním ambroxoli hydrochloridum zaznamenán vznik kožních reakcí jako jsou Stevens-Johnsonův syndrom a Lyellův syndrom.

V případě, že zaznamenáte vznik změn na kůži nebo sliznicích, musíte okamžitě kontaktovat svého lékaře a přerušit užívání přípravku NEO-BRONCHOL.

Pacienti se sníženou funkcí ledvin nebo vážným onemocněním jater
Jestliže trpíte sníženou funkcí ledvin, nebo vážným onemocněním jater, musíte NEO-BRONCHOL užívat s obzvláštní opatrností (např. delší intervaly mezi jednotlivými dávkami nebo nižší dávky). (viz bod 3.) Vážně snížená funkce ledvin může mít za následek kumulaci metabolitů ambroxolu, které se tvoří v játrech.
Při zhoršené bronchomotorické odpovědi a velkém množství sekretu (např. při vzácném maligním ciliárním syndromu), musí být NEO-BRONCHOL užíván pod dohledem lékaře z důvodu možné retence (zadržování) sekretu.

Děti
NEO-BRONCHOL nesmí být kvůli vysoké koncentraci léčivé látky užíván dětmi do 6 let. Pro malé děti jsou k dispozici další lékové formy jako sirup a kapky, které obsahují nižší koncentraci léčivé látky.

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

 

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Při současném užívání přípravku NEO-BRONCHOL a léků užívaných k tlumení kašle může díky potlačení reflexu kašle dojít k nebezpečnému zadržování sekretu (hlenu). Současně se proto tyto léky mohou užívat jen na radu lékaře.

 

Užívání přípravku s jídlem a pitím

 

Pastilky NEO-BRONCHOL byste měli užívat po jídle, tak že je necháte rozpustit v ústech. Účinek neo-broncholu posílíte konzumací tekutin.

 

Těhotenství a kojení

 

Nejsou k dispozici dostačující údaje při použití ambroxolu u těhotných žen. Během těhotenství může být NEO-BRONCHOL užíván pouze po poradě s lékařem a to pouze po pečlivém zvážení poměru rizika ku přínosu.

U zvířat léčivá látka přechází do mateřského mléka. Protože s užíváním neo-broncholu u lidí během kojení není dostatek zkušeností, může být užíván pouze po poradě s lékařem.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

 

Žádná zvláštní opatření nemusí být zvažována.

 

Důležité informace o některých složkách přípravku NEO-BRONCHOL

 

NEO-BRONCHOL obsahuje sorbitol. Víte-li, že trpíte intolerancí cukrů, užívejte NEO-BRONCHOL pouze po konzultaci s lékařem.

Poznámka pro diabetiky: 1 pastilka obsahuje 922,2 mg sušiny z 70% roztoku sorbitolu nekrystalizujícího (ekvivalentní přibližně 0,08 sacharidových jednotek).

 

3. JAK SE NEO-BRONCHOL UŽÍVÁ

 

Vždy užívejte NEO-BRONCHOL přesně podle rady vašeho lékaře.V případě pochybností byste vždy měli dávkování konzultovat se svým lékařem.

Obvyklé dávkování je:

Pastilky se rozpouštějí v ústech.

Děti od 6ti do 12ti let
Obvykle 1 pastilka 2-3krát denně (odpovídá 15 mg ambroxol hydrochloridu 2-3krát denně).

Dospělí a děti nad 12 let
Obvykle 2 pastilky 3krát denně první 2-3 dny (odpovídá 90 mg ambroxol hydrochloridu), potom 2 pastilky 2krát denně (odpovídá 60 mg ambroxol hydrochloridu).

Dospělí
Zvýšení účinnosti je případně možné při dávkách 60 mg ambroxol hydrochloridu 2krát denně (odpovídá denní dávce 120 mg ambroxol hydrochloridu).

 

Jestliže jste užil/a více přípravku NEO-BRONCHOL než jste měl/a

 

Nebyly pozorovány žádné příznaky intoxikace při předávkování ambroxolem. Může se objevit přechodná nervozita a průjem.

V případě náhodného nebo úmyslného předávkování, se mohou vyskytnout zvýšená salivace (slinění), říhání, zvracení a hypotenze (snížený krevní tlak).

Kontaktujte svého lékaře. Okamžitá opatření jako je navození zvracení a výplach žaludku nejsou všeobecně indikována a měla by být použita jen v případech extrémního předávkování. Doporučená je léčba příznaků.

 

Jestliže jste zapomněla užít přípravek NEO-BRONCHOL

 

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

 

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek NEO-BRONCHOL

 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže se příznaky vašeho akutního nebo chronického onemocnění průdušek a plic zhorší, anebo se nezlepší do 4-5 dnů, musíte se poradit se svým lékařem.

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Podobně jako všechny léky, může mít i NEO-BRONCHOL nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky jsou posuzovány dle frekvence výskytu:
Velmi často více než 1 z 10 pacientů.
Často méně než 1 z 10 pacientů, ale více než 1 ze 100 pacientů.
Méně často méně než 1 ze 100 pacientů, ale více než 1 z 1000 pacientů.
Vzácně méně než 1 z 1000 pacientů, ale více než 1 z 10000 pacientů.
Velmi vzácně méně než 1 z 10000 pacientů, včetně jednotlivých případů.

Nežádoucí účinky

Celkové potíže
Méně často: reakce z přecitlivělosti (např. kožní vyrážka, otok obličeje, dušnost a svědění) horečka.
Velmi vzácně: anafylaktické (vážné alergické) reakce až šok.

Poruchy zažívacího ústrojí
Méně časté: nevolnost, bolest břicha, zvracení.

Protiopatření
Při prvních příznacích reakce z přecitlivělosti, přestaňte NEO-BRONCHOL užívat.

Pokud se kterýkoli z nažádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

5. JAK NEO-BRONCHOL UCHOVÁVAT

 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Neužívejte NEO-BRONCHOL po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na blistrovém obalu. Datum expirace (použitelnosti) se vztahuje k poslednímu dni v měsíci.

NEO-BRONCHOL uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Léčivé přípravky nesmí být vyhazovány do odpadních vod nebo do domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

6. DALŠÍ INFORMACE

 

Co NEO-BRONCHOL obsahuje

 

Léčivou látkou je ambroxoli hydrochloridum (15 mg v 1 pastilce).

Pomocnými látkami jsou nekrystalizující sorbitol 70%, sorbitolový složený roztok, arabská klovatina, silice máty peprné, blahovičníková silice, dihydrát sodné soli sacharinu, tekutý parafin.

 

Jak NEO-BRONCHOL vypadá a co obsahuje balení

 

Světle hnědé kulaté pastilky s vůní po peprmintu.
Originální balení obsahuje 20 pastilek v blistru.

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

 

Divapharma GmbH
12274 Berlin
Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 1.4.2009.

 

datum zpracování

1.4.2009 (č.j. 3229/2002)

NEO-BRONCHOL loz 20x15mg
HEDELIX sirup 100ml
HEDELIX sirup 100ml
registrovaný léčivý přípravek
NEO-ANGIN BEZ CUKRU pastilky 24ks
NEO-ANGIN BEZ CUKRU pastilky 24ks
registrovaný léčivý přípravek
SOLMUCOL pastilky 24x 100mg
SOLMUCOL pastilky 24x 100mg
registrovaný léčivý přípravek
Ověření internetových stránek a lékárny:
SUKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlášení nežádoucích účinků Informační povinnosti o EET
© Česká lékárna Holding a.s. Všechna práva vyhrazena. v2

info  Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.