800 200 205 Po–Pá od 08:00 do 15:00 info@docsimon.cz
0,00 Kč
měna
0

LIVOSTIN oční kapky 4ml

50047159

Registrovaný léčivý přípravek více o legislativěinfo

LIVOSTIN oční kapky 4ml
Litujeme, ale hledané zboží není momentálně dostupné. K získání podrobnějších informací nás můžete kontaktovat na adrese info@docsimon.cz

Aplikační forma: oční přípravky (kapky, masti, gely)

Indikační skupina: antihistaminika, antialergika
oftalmologika

Účinná látka: Levocabastini hydrochloridum 0,54 mg v 1 ml

Těhotenství a kojení: Jste-li těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná, informujte svého lékaře, který rozhodne, zda můžete používat Livostin. V období kojení používejte oční kapky Livostin pouze po poradě se svým lékařem.

Expediční minimum: Oční kapky Livostin se používají k rychlému a dlouhodobému zmírnění očních obtíží, např. svědění, zarudnutí očí, otoku očních víček a slzení, které jsou způsobeny alergií (přecitlivělostí) na trávy, pyl, plísně, prach a jiné látky. Účinek se dostavuje velmi rychle, nejpozději do 15 minut po použití a přetrvává až 12 hodin. Při léčbě celoročních alergických obtíží lze přípravek používat v případě dobrého účinku i po několik měsíců.

Doporučené dávkování: Obvyklé doporučené dávkování pro dospělé a děti od šesti let je jedna kapka dvakrát denně do obou očí. Jsou-li obtíže velice nepříjemné, můžete vkapávat do obou očí jednu kapku třikrát nebo čtyřikrát denně. Použití u dětí do šesti let posoudí lékař.

EAN: 3574660512656

Výrobce: Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, Belgie, en.janssenpharmaceutica.be

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK. POUŽITÍ LÉKŮ KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NEBO LÉKÁRNÍKEM.

Parametry
SUKL názevLIVOSTIN 0,5MG/ML OPH GTT SUS 1X4ML
SUKL kód0119923

Příbalové informace
Rozbalit

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
LIVOSTIN
oční kapky, suspenze
(levocabastini hydrochloridum)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře
nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.
- Pokud se do sedmi dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit
s lékařem.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek LIVOSTIN a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek LIVOSTIN používat
3. Jak se přípravek LIVOSTIN používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek LIVOSTIN uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK LIVOSTIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
LIVOSTIN je antialergikum (lék působící proti přecitlivělosti).
Oční kapky LIVOSTIN se používají k rychlému a dlouhodobému zmírnění očních obtíží, např. svědění,
zarudnutí očí, otoku očních víček a nadměrnému slzení, které jsou způsobeny alergií (přecitlivělostí) na trávy,
pyl, plísně, prach a jiné látky.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST,
NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK LIVOSTIN POUŽÍVAT
Nepoužívejte LIVOSTIN
pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kteroukoli složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
V případě, že si nejste těmito údaji jisti, se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Upozornění a opatření
Před použitím přípravku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Měkké kontaktní čočky
Jako u všech očních přípravků obsahujících benzalkonium-chlorid, může konzervační látka benzalkoniumchlorid
způsobit podráždění očí. Zakaluje měkké kontaktní čočky.
V průběhu léčby očními kapkami obsahujícími benzalkonium-chlorid, tedy i očními kapkami LIVOSTIN,
se vyvarujte kontaktu s měkkými kontaktními čočkami. Odstraňte kontaktní čočky před aplikací
a počkejte nejméně 15 minut před opětovným nasazením.
2/4
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, nebo jste užíval v nedávné době,
nebo možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Používání přípravku LIVOSTIN s jídlem a pitím
není ovlivněno.
Těhotenství a kojení
Jste-li těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, informujte svého lékaře,
který rozhodne, zda můžete používat LIVOSTIN.
Pokud kojíte, informujte svého lékaře dřív, než začnete tento přípravek používat.
Řízení motorových vozidel, obsluha strojů
Oční kapky LIVOSTIN neovlivňují bdělost nebo soustředění. Věnujte však zvýšenou pozornost
řízení vozidel a obsluze strojů neprodleně po použití očních kapek LIVOSTIN, protože se u Vás může
dostavit podráždění, bolest, otok, svědění, zarudnutí, pocit pálení očí, nadměrné slzení nebo
rozostřené vidění.
Důležité informace o některých složkách přípravku LIVOSTIN
Konzervační látka benzalkonium-chlorid může způsobit podráždění očí. Zakaluje měkké kontaktní čočky.
V případě přecitlivělosti na tuto složku nesmíte přípravek používat.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK LIVOSTIN POUŽÍVÁ
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací, nebo podle pokynů svého lékaře
nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Oční kapky LIVOSTIN jsou vyráběny v lékové formě mikrosuspenze.
Před každým použitím proto obsah lahvičky důkladně protřepejte.
Použití u dospělých a dětí od 6 let
Obvyklé doporučené dávkování pro dospělé a děti od 6 let je jedna kapka očních kapek LIVOSTIN
dvakrát denně do obou očí.
Jsou-li obtíže velice nepříjemné, můžete vkapávat jednu kapku třikrát nebo čtyřikrát denně.
V léčbě pokračujte až do zlepšení obtíží, pokud však nenastane výrazné zlepšení nebo ústup obtíží
do jednoho týdne, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem.
Při léčbě celoročních alergických obtíží lze přípravek používat v případě dobrého účinku i po několik měsíců.
Použití u dětí do šesti let posoudí lékař.
Návod k použití:
Před prvním použitím očních kapek zcela odstraňte krycí kroužek lahvičky.
1. Důkladně protřepejte obsah lahvičky ještě před odstraněním uzávěru.
2. Zakloňte hlavu co možná nejdále dozadu.
3. Stiskněte lahvičku a opatrně kápněte jednu kapku do vnitřního koutku oka. Potom stáhněte dolní víčko
směrem dolů, s hlavou stále zakloněnou, aby se kapka dostala do prostoru mezi dolní částí oka a dolního
víčka.
Budete automaticky mrkat, a tím se kapka rovnoměrně rozptýlí do celého oka.
3/4
4. Tentýž postup opakujte od bodu 3 i u druhého oka.
Kapacím uzávěrem se nedotýkejte povrchu oka, aby nedošlo k náhodnému znečištění obsahu.
Oční kapky nepoužívejte déle než jeden měsíc po prvním otevření lahvičky.
Jestliže jste nedopatřením požil/a obsah lahvičky přípravku LIVOSTIN
Tyto oční kapky jsou určeny pouze pro oční podání, ale v případě, že nedopatřením požijete obsah lahvičky,
nebo při náhodném požití přípravku dítětem, se pravděpodobně dostaví ospalost. Pokud k tomu dojde,
vyhledejte lékaře. Nejlepší, co můžete mezitím udělat, je pít hodně vody.
Informace určená lékařům v případě předávkování
Při náhodném požití přípravku se doporučuje vyzvat pacienta k dostatečnému pití nealkoholických nápojů
za účelem akcelerace renální eliminace levokabastinu.
Jestliže jste zapomněl/a používat přípravek LIVOSTIN
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal/a používat přípravek LIVOSTIN
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, mohou mít i oční kapky LIVOSTIN nežádoucí účinky, které se však nemusí
vyskytnout u každého.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Všechny níže uvedené nežádoucí účinky jsou velmi vzácné, to znamená, že se vyskytly
u méně než 1 z 10 000 léčených nemocných.
Neprodleně ukončete používání očních kapek LIVOSTIN pokud zpozorujete nebo máte podezření na závažné
nežádoucí alergické reakce, protože je možné, že budete potřebovat neodkladnou lékařskou péči.
Příznaky zahrnují:
otok obličeje, rtů, úst nebo krku
sípání nebo ztížené dýchání nebo polykání
vyrážka nebo návaly
Pokud zaznamenáte při používání očních kapek LIVOSTIN jakékoli nežádoucí účinky, včetně uvedených
níže, informujte svého lékaře nebo lékárníka:
silný nebo nepravidelný srdeční tlukot (palpitace)
rozostřené vidění
pocit pálení, zarudnutí, bolest, otok, svědění, podráždění očí nebo zvýšené slzení
zánět spojivek - konjunktivitida (výtok se svěděním očí a krustami na víčkách)
oteklá nebo zanícená oční víčka

bolest  hlavy

 

5.JAK PŘÍPRAVEK LIVOSTIN UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Oční kapky LIVOSTIN uchovávejte na bezpečném místě, mimo dohled a dosah dětí.
Tento lék je možné uchovávat pouze omezenou dobu.
Oční kapky LIVOSTIN nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, které je uvedené na obalu, po datu
vytištěném za EXP (měsíc a rok), i v případě, že byly správně uchovávány. Doba použitelnosti se vztahuje
k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,
jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

6.OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek LIVOSTIN obsahuje
Léčivou látkou očních kapek LIVOSTIN je levocabastinum (levokabastin) ve formě levocabastini
hydrochloridum (levokabastin-hydrochloridu).


LIVOSTIN je vyráběn ve formě sterilní bílé mikrosuspenze v lahvičkách z průsvitné plastické hmoty
o objemu 4 mililitry s kapátkem a zeleným šroubovacím uzávěrem k odpočítávání kapek.


Jeden mililitr očních kapek obsahuje 0,50 miligramu levokabastinu
a 0,15 miligramu benzalkonium-chloridu (konzervační přísada).


Další složky jsou: propylenglykol, hydrogenfosforečnan sodný, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného,
hypromelóza 2910, polysorbát 80, dihydrát dinatrium-edetátu a voda na injekci.

 

Držitel rozhodnutí o registraci
McNeil Products Limited,
c/o Johnson & Johnson, Ltd.
Foundation Park, Roxborough Way
Maidenhead, Berkshire
SL6 3UG, Velká Británie

 

Výrobce
Famar A.V.E.
Agiou Dimitriou 63
GR-17456 Alimos Attiki, Řecko


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Johnson & Johnson, s.r.o.
Karla Engliše 3201/6
150 00 Praha 5
tel.: 227 012 111
Tato příbalová informace byla naposledy revidována

2.10.2013

 

LIVOSTIN oph gtt sus 4ml/2mg
LIVOSTIN nosní spray 10ml
LIVOSTIN nosní spray 10ml
registrovaný léčivý přípravek
ZYRTEC tbl   7x 10mg
ZYRTEC tbl 7x 10mg
registrovaný léčivý přípravek
Ověření internetových stránek a lékárny:
SUKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlášení nežádoucích účinků Informační povinnosti o EET
© Česká lékárna Holding a.s. Všechna práva vyhrazena. v2

info  Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.