800 200 205 Po–Pá od 08:00 do 15:00 info@docsimon.cz
0,00 Kč
měna
0

LAGOSA drg 50x 150mg

50010054

Registrovaný léčivý přípravek více o legislativěinfo

LAGOSA drg 50x 150mg
LAGOSA drg 50x 150mg
Do košíku

maximální počet na objednávku: 2

Aplikační forma: tablety, tobolky

Indikační skupina: hepatoprotektiva

Účinná látka: Silymarinum 150,0 mg v 1 drg.

Těhotenství a kojení: Dávkování vždy určí lékař.

Expediční minimum: Lagosa zlepšuje činnost jaterních buněk a napomáhá obnovení jejich činnosti po různém (např. zánětlivém, toxickém apod.) poškození. Stabilizuje buněčné membrány jaterních buněk (extra i endoplazmatické) a přičítá se mu stimulace enzymu RNA-polymerasy jader hepatocytů. Dobře se vstřebává ze zažívacího traktu, vylučuje se převážně žlučí.

EAN: 4030674001030 4030674009838 04030674009838 4030674018649

Výrobce: Mauermann Arzneimittel Franz Mauermann Ohg, Pöcking, Německo, www.mauermann-arznei.de

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK. POUŽITÍ LÉKŮ KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NEBO LÉKÁRNÍKEM.

Parametry
SUKL názevLAGOSA TBL OBD 50
SUKL kód0019570

Příbalové informace
Rozbalit


Příbalová informace: informace pro uživatele
LAGOSA obalené tablety

Silybi mariani fructus extractum siccum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Viz bod 4.
 

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Lagosa a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lagosa užívat
3. Jak se Lagosa používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Lagosa uchovávat
6. Obsah balení a další informace
 

1. Co je Lagosa a k čemu se používá
Lagosa patří do skupiny léků nazývaných hepatoprotektiva, neboli léků s ochranným účinkem na jaterní buňky, které se užívají k léčbě onemocnění jater.
Váš lékař Vám doporučil přípravek Lagosa, rostlinný léčivý přípravek obsahující suchý extrakt z plodu ostropestřce mariánského.
Tento extrakt obsahuje látku silymarin, která prokazuje příznivé léčebné účinky při různých poškozeních jaterních buněk. Silymarin zpevňuje strukturu buněčné membrány jaterních buněk, takže toxická látka nemůže proniknout do buňky, a zvyšuje schopnost regenerace jater.
Přípravek se užívá k podpůrné a doplňkové léčbě při toxicko-metabolických poškozeních jater jako například: steatóza jater (nahromadění tuku v játrech), poškození jater alkoholem, jedovatými látkami, léky, otravy houbami apod. Dále se přípravek užívá k podpůrné léčbě při chronických zánětlivých onemocněních jater a při cirhóze jater (závažné jaterní onemocnění charakterizované zmnožením vaziva a uzlovitou přestavbou jaterní tkáně).
Přípravek je určen pro dospělé.
 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lagosa užívat
Neužívejte přípravek Lagosa
- jestliže jste alergický(á) na suchý extrakt z plodu ostropestřce mariánského nebo na kteroukoli
další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Lagosa se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Během léčby přípravkem Lagosa dodržujte jaterní dietu a je zakázáno pití alkoholických nápojů.
Pokud máte žloutenku (světle až tmavě žluté zabarvení kůže a žluté zabarvení bělma očí) nebo se
u Vás žloutenka objevila v průběhu léčby tímto přípravkem, navštivte svého lékaře.
Tento přípravek není vhodný k léčbě akutních otrav.
Děti a dospívající
Přípravek Lagosa není určen pro děti a dospívající do 18 let, protože nejsou k dispozici údaje o
bezpečnosti a účinnosti.
Další léčivé přípravky a Lagosa
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo
které možná budete užívat. Vzájemné působení s jinými přípravky není známo.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Přípravek Lagosa je možné užívat během těhotenství a při kojení pouze po pečlivém zvážení
rizika lékařem.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Lagosa nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat
stroje.
Přípravek Lagosa obsahuje monohydrát laktózy a sacharózu. Pokud Vám Váš lékař sdělil, že
nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
 

3. Jak se Lagosa užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte
se se svým lékařem.
Doporučené dávkování:
Dospělí na počátku léčby obvykle užívají 1 tabletu 2x (případně až 3x) denně po jídle. Interval
mezi jednotlivými dávkami má být minimálně 4 hodiny.
Léčba počáteční dávkou trvá 1-6 týdnů, po zlepšení stavu lze denní dávku snížit až na 1 tabletu
1x denně.
Způsob podání:
Tablety užívejte po jídle, polykejte je celé, nerozkousané, zapijte je trochou tekutiny.
Délka léčby:
Celková doba léčby může trvat 3 měsíce až 1 rok, lékař bude pravidelně kontrolovat Váš
zdravotní stav.
Poškození a onemocnění jater může mít i jiné příčiny. Pokud u Vás obtíže přetrvávají nebo se
zhoršují, poraďte se s lékařem.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Lagosa, než jste měl(a)
Při předávkování byl ojediněle pozorován lehký projímavý účinek, který lze opět odstranit
snížením dávky nebo vysazením přípravku.
Při předávkování (náhodném požití dítětem apod.) vyhledejte lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Lagosa
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, pokračujte v užívání
přípravku Lagosa v obvyklý čas jako dosud.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře nebo
lékárníka.
 

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Občas byl pozorován lehký projímavý účinek, případně kožní vyrážka. Po vysazení léku tyto
projevy vymizí.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.

 

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.
 

5. Jak přípravek Lagosa uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za
EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
 

6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Lagosa obsahuje
Léčivou látkou je Silybi mariani fructus extractum siccum (35-40:1), extrahováno methanolem
Jedna obalená tableta obsahuje Silybi mariani fructus extractum siccum (35-40:1), extrahováno
methanolem 204 mg (187 – 221 mg) (odpovídá silymarinum 150 mg, počítáno jako silibinin).
Pomocné látky:
Jádro tablety: monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, koloidní bezvodý oxid křemičitý,
sodná sůl kroskarmelózy, povidon K30, mastek, magnesium-stearát, částečně nasycené
acylglyceroly s dlouhým řetězcem.
Obalová vrstva: šelak, sacharóza, uhličitan vápenatý, mastek, arabská klovatina, kukuřičný škrob,
oxid titaničitý, koloidní bezvodý oxid křemičitý, povidon K30, makrogol 6000, glycerol 85%,
polysorbát 80, montanglykolový vosk.
Jak přípravek Lagosa vypadá a co obsahuje toto balení
Lagosa jsou bílé, kulaté, bikonvexní obalené tablety s hladkým, matným povrchem.
Tablety jsou baleny v Al/PVC blistru a v papírové krabičce.
Velikost balení: 100 obalených tablet.
 

Držitel rozhodnutí o registraci
WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG
Calwer Str. 7
71034 Böblingen, Německo
 

Výrobce
Mauermann-Arzneimittel KG, Heinrich-Knote-Str.2, Pöcking, Německo.
Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH, Göllstr. 1, Tittmoning Německo
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 26. 4. 2019

LAGOSA drg 50x150mg
Teekanne čaj JÁTRA A ŽLUČNÍK 10x 2g
Teekanne čaj JÁTRA A ŽLUČNÍK 10x 2g
čaj
Ověření internetových stránek a lékárny:
SUKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlášení nežádoucích účinků Informační povinnosti o EET
© Česká lékárna Holding a.s. Všechna práva vyhrazena. v2

info  Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.