800 200 205 Po–Pá od 08:00 do 15:00 info@docsimon.cz
0,00 Kč
měna
0

FYPRYST spot on cat (pro kočky) ampule 1x 0.5ml a.u.v.

50069729
FYPRYST spot on cat (pro kočky) ampule 1x 0.5ml a.u.v.
Do košíku

Aplikační forma: tekutiny pro vnější použití (roztoky,spreje, emulze)

Indikační skupina: veterinární antiparazitikum

Účinná látka: Fipronilum 50,00 mg, Butylhydroxyanisol (E320) 0,10mg, Butylhydroxytoluen (E321) 0,05 mg

Expediční minimum: FYPRYST spot on cat (pro kočky) ampule : léčba a prevence napadení blechami (Ctenocephalides felis) a klíšťaty (Rhipicephalus spp., Ixodes spp.) u koček. Léčba a kontrola alergie na bleší kousnutí (FAD) u koček. Prevence a léčba napadení všenkami u koček. Jedna dávka přípravku je účinná proti napadení blechami po dobu až 5 týdnů. Přípravek je účinný proti klíšťatům po dobu 2 týdnů.

EAN: 5909990858804

Výrobce: Krka Polska Sp.z.o.o., Varšava, Polsko, www.krka.biz/cz

Příbalové informace
Rozbalit

SOUHRN ÚDAJ O PŘÍPRAVKU

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Fypryst 50 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-­‐on pro kočky

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 pipeta (0,5 ml) obsahuje:

Léčivá látka

Fipronilum ........................................................ 50 mg

Pomocné látky

Butylhydroxyanisol (E320) 0,10 mg Butylhydroxytoluen (E321) 0,05 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1

3. LÉKOVÁ FORMA

Roztok pro nakapání na kůži – spot-­‐on Čirý nažloutlý roztok

4. KLINICKÉ ÚDAJE
4.1 Cílové druhy zvířat

Kočky

4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Léčba a prevence napadení blechami (Ctenocephalides felis) a klíšťaty (Rhipicephalus spp., Dermatocentor spp., Ixodes spp.) u koček.
Léčba a kontrola alergie na bleší kousnutí (FAD) u koček.
Prevence a léčba napadení všenkami (Felicola
subrostratus) u koček.

4.3 Kontraindikace

Vzhledem k absenci dostupných údajů přípravek nepoužívejte u koťat mladších 8 týdnů a/nebo vážících méně než 1 kg.
Přípravek nepoužívejte u nemocných zvířat (systémové onemocnění, horečka) nebo zvířat v rekonvalescenci.

Nepoužívejte u králíků z důvodu nebezpečí nežádoucích reakcí či dokonce úhynu.

4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Vyhněte se kontaktu přípravku s očima zvířete.

4.5 Zvláštní opatření pro použití
Zvláštní opatření pro použití u zvířat
Klíště přítomné na zvířeti by mělo být odstraněno před podáním přípravku, aby se snížilo riziko přenosných onemocnění.

Je důležité zajistit, aby byl přípravek aplikován na místo, ze kterého si jej zvíře nemůže slíznout, a po aplikaci zabránit vzájemnému olizování zvířat.

Nejsou k dispozici žádné údaje o vlivu koupání/šamponování koček na účinnost přípravku. Nicméně na základě informací týkajících se účinnosti u psů, kteří byli po 2 dnech od aplikace přípravku myti šamponem, se koupání koček během dvou dnů po aplikaci přípravku nedoporučuje.
Může dojít k uchycení jednotlivých klíšťat. Z tohoto důvodu nelze zcela vyloučit přenos infekčních chorob klíšťaty, pokud jsou podmínky nepříznivé. Zpravidla jsou klíšťata usmrcena a odpadnou z hostitele během 24 až 48 hod. po napadení, aniž by se nasála krve. Po aplikaci nelze vyloučit uchycení jednotlivých klíšťat.

Blechy z domácích zvířat často napadají zvířecí přepravky, místa, kde zvíře spí a obvykle odpočívá, jako jsou koberce a domácí vybavení, které je třeba v případě masivního napadení a na začátku ochranných opatření pravidelně ošetřovat vhodnými insekticidy a čistit pomocí vysavače.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Tento přípravek může způsobit podráždění sliznice a očí.
Proto se vyhněte kontaktu tohoto přípravku s ústy a očima.
Zvířata nebo osoby, u nichž je známa přecitlivělost na insekticidy nebo alkohol, by se měly vyhnout kontaktu s přípravkem Fypryst spot-­‐on. Dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu prstů s obsahem. Pokud k němu dojde, omyjte si ruce vodou a mýdlem.
V případě náhodného zásahu oka opatrně vypláchněte oko čistou vodou.
Po použití si umyjte ruce.
Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud nezaschne místo aplikace. Doporučuje se proto neošetřovat zvířata během dne, ale brzy zvečera, a nedovolit ošetřeným zvířatům spát s jejich majiteli, zvláště dětmi.
Nekuřte, nepijte ani nejezte během aplikace přípravku.

4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Pokud dojde k olíznutí, může se objevit krátkodobá hypersalivace způsobená hlavně charakterem nosiče.
Mezi velmi vzácnými nežádoucími účinky byly po použití zaznamenány přechodné kožní reakce v místě aplikace (lupovatění kůže, lokální vypadávání srsti, svědění, zarudnutí kůže) a celkové svědění nebo vypadávání srsti. Výjimečně byly zaznamenány hypersalivace, reversibilní neurologické příznaky (hyperesthesie, deprese, nervové příznaky) nebo zvracení.

Vyhněte se předávkování.

4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Bezpečnost přípravku byla prokázána u chovných, březích koček a koček v laktaci, které byly léčeny několikanásobnými po sobě jdoucími dávkami ve výši až trojnásobku maximální doporučené dávky. Přípravek Fypryst spot-­‐on může být aplikován chovným a březím kočkám a kočkám v laktaci.

4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.

4.9 Podávané množství a způsob podání

Vzhledem k absenci studií týkajících se bezpečnosti přípravku je minimální léčebný interval 4 týdny.

Dávkování
Aplikujte obsah 1 jednodávkové pipety o obsahu 0,5 ml na kůži mezi lopatkami.

Cesta podání :
Zevní podání na kůži.

Způsob podání
Vyjměte jednodávkovou pipetu z třívrstevného sáčku. Držte pipetu svisle a krouživým pohybem sejměte čepičku. Čepičku otočte a nasaďte ji opačným koncem na pipetu. Tlačte a točte čepičkou, abyste promáčkli její plombu, poté čepičku z pipety sejměte.
Rozhrňte srst zvířete v oblasti mezi lopatkami tak, že je viditelná kůže. Přiložte hrot jednodávkové pipety na kůži a několikrát pipetu stiskněte tak, aby se obsah vyprázdnil na kůži.

Jedna dávka přípravku je účinná proti napadení blechami po dobu až 5 týdnů. Přípravek je účinný proti klíšťatům po dobu 2 týdnů.

4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Laboratorní studie potvrzující bezpečnost přípravku u cílového druhu zvířete provedené u koček a koťat ve věku 8 týdnů a starších a vážících kolem 1kg léčených jednou měsíčně po dobu šesti po sobě jdoucích měsíců dávkou pětkrát vyšší, než je doporučená,neprokázaly žádné nežádoucí účinky.
Nebezpečí vzniku nežádoucích reakcí však může narůstat při předávkování (viz bod 4.6).

Po léčbě se může objevit svědění.
Předávkování přípravkem způsobuje slepení srsti v místě aplikace. Nicméně pokud se objeví, zmizí během 24 hodin po aplikaci.

4.11 Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
Farmakoterapeutická skupina: Ostatní ektoparazitika k lokálnímu použití ATCvet kód:
QP53AX15

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Fipronil je insekticid/akaricid náležící do skupiny fenylpyrazolů. Působí na členovce interakcí s ligandami chloridových kanálů, konkrétně stěmi, které jsou regulovány neurotransmiterem kyselinou gamma-­‐aminomáselnou (GABA), blokujíce tak pre-­‐ a postsynaptický přenos chloridových iontů přes buněčné membrány. Důsledkem toho je nekontrolovaná činnost centrálního nervového systému a smrt hmyzu a roztočů.

Přípravek Fypryst spot-­‐on obsahuje účinnou látku fipronil, která má jedinečný mechanismus účinku na blechy a klíšťata. Fypryst spot-­‐on se hromadí v tukové složce kůže a chlupových folikulech a je kontinuálně vylučován z chlupových folikulů na kůži a srst, takto poskytujíce dlouho přetrvávající aktivitu.

5.2 Farmakokinetické údaje

Celkové množství fipronilu absorbovaného kůží po lokální aplikaci přípravku Fypryst spot-­‐on je zanedbatelné.
Po aplikaci přípravku Fypryst spot-­‐on je koncentrační gradient fipronilu šířen v srsti zvířat z místa aplikace k periferním zónám (lumbální zóna, slabiny,..).

Jelikož se fipronil neabsorbuje, není organizmem metabolizován.
Koncentrace fipronilu na chlupech se s časem snižuje, až dosáhne hladiny 1 μg.g-­‐1 dva měsíce po aplikaci.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Butylhydroxytoluen (E 321) Butylhydroxyanisol (E 320) Ethanol 96%
Polysorbát 80

Povidon K25 Diethylenglykol-­‐monoehtylether

6.2 Inkompatibility

Nejsou známy.

6.3 Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

6.5 Druh a složení vnitřního obalu

Pipeta (PP), uzávěr s hrotem (PE nebo POM): jednodávkové pipety po 0,5 ml roztoku pro nakapání na kůži -­‐ spot-­‐on, třívrstevný sáček (PETP/Al/LDPE).

Krabička obsahuje: 1, 3, 6, 10 nebo 20 pipet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

6 .6. Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého léčivého přípravku nebo odpadu, pokud je jich třeba.
Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Fipronil může nepříznivě ovlivňovat vodní organismy. Neznečišťujte přípravkem nebo prázdnými obaly rybníky, vodní toky nebo nádrže.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Krka, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6 8501 Novo město Slovinsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

96/011/10-­‐C

9. DATUM REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

24. 3. 2010

10. DATUM REVIZE TEXTU

Únor 2011

FYPRYST SPOT ON CAT sol.ad us.vet. 1x0,5ml
FRONTLINE Combo spot on cat (pro kočky) ampule 1x 0.5ml a.u.v.
FRONTLINE Combo spot on cat (pro kočky) ampule 1x 0.5ml a.u.v.
veterinární léčivo
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlášení nežádoucích účinků Informační povinnosti o EET
© Česká lékárna Holding a.s. Všechna práva vyhrazena. v2

info  Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.