800 200 205 Po–Pá od 08:00 do 15:00 info@docsimon.cz
0,00 Kč
měna
0

FENISTIL gel 30g

50100882

Registrovaný léčivý přípravek více o legislativěinfo

FENISTIL gel 30g
Do košíku

Aplikační forma: masti, krémy, gely, pasty

Indikační skupina: antihistaminika, antialergika
dermatologika

Účinná látka: Dimetindeni maleas 0,1 g v 100 g

Těhotenství a kojení: V těhotenství a v období kojení se přípravek nemá nanášet na rozsáhlé oblasti kůže, zejména pokud na nich jsou otevřené a zanícené rány. V období kojení nesmí být Fenistil nanášen na prsní bradavky.

Expediční minimum: FENISTIL gel je protisvědivý, protialergický přípravek určený na alergické projevy na pokožce. Gel je bezbarvý, téměř čirý a jeho použití je provázeno příjemně chladivým pocitem. Nejčastěji se FENISTIL gel používá při svědivých onemocněních kůže, kopřivce, po pokousání a poštípání hmyzem, při poškození kůže slunečním zářením a u mírných povrchových popálenin. Přípravek mohou používat dospělí a děti od 6 měsíců věku i bez doporučení lékaře.

Doporučené dávkování: 2-4 krát denně potřete přípravkem postižená místa kůže. U kojenců a malých dětí nenanášejte přípravek na rozsáhlejší kožní plochy.

EAN: 8596149002002

Výrobce: Novartis s.r.o., Praha, Česká republika, www.novartis.com

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK. POUŽITÍ LÉKŮ KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NEBO LÉKÁRNÍKEM.

Parametry
SUKL názevFENISTIL 1MG/G GEL 1X30G
SUKL kód0173497

Příbalové informace
Rozbalit

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Fenistil
Gel
(Dimetindeni maleas)

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 7 dnů u dospělých a do 2 dnů u dětí nebudete cítit lépe nebo se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je Fenistil a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fenistil používat
3. Jak se Fenistil používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Fenistil uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. CO JE FENISTIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Co je Fenistil
Fenistil je protisvědivý, protialergický přípravek. Léčivá látka obsažená v gelu je silné antihistaminikum. Gel je bezbarvý, téměř čirý a jeho použití je provázeno příjemně chladivým
pocitem.
Fenistil se používá ke zmírnění svědění při svědivých onemocněních kůže, kopřivce, poštípání nebo pokousání hmyzem, při poškození kůže sluncem a u mírných povrchových
popálenin.
Jak Fenistil účinkuje
Fenistil zmírňuje svědění zablokováním účinku histaminu, což je látka, která se v těle
uvolňuje při styku s alergenem a vyvolá rozvoj alergické reakce. Protože gel prostupuje snadno do kůže, zmírňuje rychle svědění a podráždění kůže během několika minut. Fenistil má také
lokální anestetický účinek.
Přípravek mohou používat dospělí a děti od 6 měsíců věku i bez doporučení lékaře.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE FENISTIL POUŽÍVAT

Nepoužívejte Fenistil jestliže
- jste alergický(á) na dimetinden-maleinát nebo na kteroukoli další složku
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Pokud si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Upozornění a opatření
Rozsáhlejší plochy kůže ošetřené přípravkem nevystavujte slunečnímu záření. V případě velmi závažného svědění, nebo rozsáhlejších lézí kontaktujte lékaře.
Pokud máte jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka, než začnete používat Fenistil.
Děti: U kojenců a malých dětí se nemá používat na rozsáhlých oblastech kůže, zejména pokud na nich jsou otevřené nebo zanícené rány.
Další léčivé přípravky a Fenistil
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
V těhotenství a v období kojení se přípravek nemá nanášet na rozsáhlé oblasti kůže, zejména pokud na nich jsou otevřené a zanícené rány. V období kojení nesmí být Fenistil nanášen na
prsní bradavky.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Fenistil nemá žádný, nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách Fenistilu:
Fenistil obsahuje:
- Benzalkonium-chlorid, který je dráždivý a může způsobit kožní reakce.
- propylenglykol, který může způsobit místní podráždění kůže.

 

3. JAK SE FENISTIL POUŽÍVÁ
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud lékař neurčí jinak, 2-4krát denně potřete přípravkem postižená místa kůže. Při nanášení
netlačte na kůži, ani ji neškrábejte. Účinek gelu se začíná projevovat po několika minutách a
maxima dosahuje po 2-4 hodinách.
Pokud se Vaše příznaky nezlepší během týdne, či pokud se příznaky Vašeho dítěte nezlepší během dvou dnů, poraďte se se svým lékařem.
Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 14 dnů.
Použití u dětí (od 6 měsíců věku)
U kojenců a malých dětí nenanášejte přípravek na rozsáhlejší kožní plochy (tj. větší než je plocha dvou dětských dlaní), obzvláště ne na narušenou nebo zánětlivě změněnou pokožku.
Jestliže jste použil(a) více přípravku Fenistil, než jste měl(a)
Při náhodném požití přípravku, a to zvláště dítětem, je třeba ihned vyhledat lékařskou pomoc


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Fenistil nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
U některých nežádoucích účinků není známa frekvence výskytu (frekvence výskytu nelze na základě dostupných údajů odhadnout)
- suchá kůže
- pocit pálení kůže
- alergické kožní reakce zahrnující vyrážku a svědění
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5. JAK FENISTIL UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za výrazem “Použitelné do:”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co Fenistil obsahuje
- Léčivou látkou je dimetindeni maleas
1 gram gelu obsahuje dimetindeni maleas 1 mg.
- Pomocnými látkami jsou benzalkonium-chlorid, dihydrát dinatrium-edetátu, karbomer 974 P, roztok
hydroxidu sodného 300 g/l, propylenglykol, čištěná voda
Jak Fenistil vypadá a co obsahuje toto balení
Fenistil je chladivý bezbarvý nemastný gel, bez zápachu. Hliníková tuba, PE uzávěr, krabička
Velikost balení: 30, 50 a 100 g.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci:
Novartis s.r.o. Praha, Česká republika
Výrobce:
Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika
Novartis Consumer Health GmbH, Zielstattstraβe 40, 81379 Mnichov, Německo
Tato příbalová informace byla naposledy revidována : 14.1.2016

FENISTIL gel 1x30gm/30mg
FENISTIL kapky 20ml
FENISTIL kapky 20ml
registrovaný léčivý přípravek
Ověření internetových stránek a lékárny:
SUKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlášení nežádoucích účinků Informační povinnosti o EET
© Česká lékárna Holding a.s. Všechna práva vyhrazena. v2

info  Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.