800 200 205 Po–Pá od 07:30 do 17:00 info@docsimon.cz
0,00 Kč
měna
0

ERAZABAN krém 2g 10%

Léčivo více o legislativěinfo

ERAZABAN krém 2g  10%
-25%
běžná cena 199 Kč
ušetříte 25%
149 Kč
Cena včetně DPH

Aplikační forma: masti, krémy, gely, pasty

Indikační skupina: antivirotika

Účinná látka: Jeden gram krému obsahuje docosanolum 100 mg (10%).

Těhotenství a kojení: Krém mohou užívat těhotné a kojící ženy.

Expediční minimum: ERAZABAN 10% krém je bílý krém užívaný k léčbě časných stádií labiální infekce herpes simplex (prostého oparu na rtech). Urychluje hojení oparů a zmírňuje takové příznaky jako svědění, bolest, mravenčení a píchání. Začněte používat ERAZABAN 10% krém, jakmile si všimnete prvních příznaků oparu jako je zarudnutí, svědění, bolest, pálení nebo píchání. Pokračujte v používání, dokud se opar nezhojí, obvykle po dobu 4 – 6 dnů. Použití: nanášejte krém v tenké vrstvě pečlivě přes celý opar 5× denně (přibližně každé 3 hodiny v denní době). Pokračujte v léčbě do úplného zahojení oparu (obvykle 4 – 6 dnů). Není určeno dětem do 12 let. Přípravek je určen pouze k zevnímu užití. Po prvním otevření tuby je krém stabilní po dobu 6 měsíců.

EAN: 5060149820049

Výrobce: Jenson Pharmaceutical Services Ltd., Barnstaple, Velká Británie, www.jensongroup.com

Příbalové informace
Rozbalit

 
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
ERAZABAN 10% Krém
Docosanolum
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek ERAZABAN 10% Krém musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
-                 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-                 Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-                 Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 10 dnů, přestaňte přípravek používat a poraďte se s lékařem.
-                 Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1.              Co je ERAZABAN 10% Krém a k čemu se používá
2.              Čemu musíte věnovat pozornost než začnete ERAZABAN 10% Krém používat
3.              Jak se ERAZABAN 10% Krém používá
4.              Možné nežádoucí účinky
5.              Jak ERAZABAN 10% Krém uchovávat
6.              Další informace
1.      CO JE ERAZABAN 10% KRÉM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Docosanol působí proti virům. ERAZABAN 10% Krém je bílý krém užívaný k léčbě časných stádií labiální infekce herpes simplex (prostého oparu na rtech). Urychluje hojení oparů a zmírňuje takové příznaky jako svědění, bolest, mravenčení a píchání.
Aby byla léčba ERAZABAN 10% Krémem účinná, začněte s jeho používáním v časném stádiu oparu, tj. než se objeví puchýřky. Začněte používat ERAZABAN 10%Krém, jakmile si všimnete prvních příznaků oparu jako je zarudnutí, svědění, bolest, pálení nebo píchání. Pokračujte v používání, dokud se opar nezhojí, obvykle po dobu 4 – 6 dnů.
Příčinou vzniku oparu je infekce virem herpes simplex. Infekce virem může nastat tehdy, když imunitní systém (systém obranyschopnosti) organismu je oslabený, při stresu nebo během menstruačního období. Virus způsobuje puchýře nebo opary, hlavně na rtech.
2.      ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST NEŽ ZAČNETE ERAZABAN 10% KRÉM POUŽÍVAT
Nepoužívejte ERAZABAN 10% Krém:
-                 jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na docosanol nebo kteroukoli jinou složku krému uvedenou na konci tohoto letáku (viz část 6).
Zvláštní opatrnosti při užívání ERAZABAN 10% Krému je zapotřebí
-                 Přípravek je určen pouze k zevnímu užití. Krém se Vám nesmí dostat do očí nebo do jejich blízkosti, neboť může způsobit podráždění. Pokud se Vám krém náhodou dostane do očí, vypláchněte je důkladně velkým množstvím vody.
-                 Přípravek nedávejte dětem mladším 12 let.
Nepoužívejte tento přípravek, jestliže Vám bylo řečeno, že jste imunokompromitovaní – ohroženi poklesem imunity (můžete být po transplantaci orgánů nebo máte závažné onemocnění jako je leukémie nebo AIDS). Jestliže jste imunokompromitovaní a začíná se Vám vyvíjet opar, měli byste se ihned poradit s Vaším lékařem.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Je nepravděpodobné, že ERAZABAN 10% Krém ovlivňuje nebo je ovlivňován jinými léčivými přípravky, vzhledem k tomu že ERAZABAN 10% Krém je určen k zevnímu použití. Pokud máte nějaké otázky, jak ERAZABAN 10% Krém ovlivňuje jiné přípravky nebo je ovlivňován jinými léčivými přípravky, zeptejte se svého lékárníka.
 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení
ERAZABAN 10% Krém mohou užívat těhotné a kojící ženy.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
ERAZABAN 10% Krém nemá vliv na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku
ERAZABAN 10% Krém obsahuje propylenglykol, který může způsobit podráždění kůže.
3.      JAK SE ERAZABAN 10% KRÉM POUŽÍVÁ
 
 
·         Dospělí a dospívající starší 12 let: Začněte s používáním ERAZABANU,      jakmile si všimnete prvních příznaků nebo známek oparu (zarudnutí,
      svědění, bolest, pálení, píchání) pro dosažení nejlepšího účinku.
 
 
·         Před a po nanesení krému si pečlivě umyjte ruce, abyste zabránili rozšíření infekce.
 
·         Nanášejte krém v tenké vrstvě pečlivě přes celý opar 5× denně (přibližně každé 3 hodiny v denní době).
 
·         Pro nanášení použijte koneček prstu nebo lépe malý smotek vaty na špejli. Nedotýkejte se otevřeného konce tuby poté, co jste se dotkli oparu.
 
·         Pokračujte v léčbě do úplného zahojení oparu (obvykle 4 – 6 dnů).
 
 
4 – 6 dnů
 
·         Pokud do 10 dnů léčby nezpozorujete zlepšení, přestaňte krém používat a obraťte se na svého lékaře.
 
 
·         Mějte na zřeteli, že ERAZABAN 10% Krém je Váš lék. Půjčíte-li tubu komukoli, riskujete, že na něj přenesete infekci.
 
 
 
Jestliže jste užil více ERAZABAN 10% Krému, než jste měl(a):
Pokud se dostane na Vaši pokožku větší množství krému, nehrozí Vám žádné vážné potíže. Není třeba zvláštní léčby.
Jestliže jste zapomněl(a) užít ERAZABAN 10% Krém:
Zapomenete-li nanést krém v určitou dobu, použijte jej, jakmile si vzpomenete.
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékárníka.
4.      MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i ERAZABAN 10% Krém nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
K vyjádření četnosti výskytu nežádoucích účinků jsou použity následující termíny: velmi časté (u více než 1 z 10 pacientů), časté (mezi 1 ze 100 pacientů a 1 z 10 pacientů), méně časté (mezi 1 z 1 000 pacientů a 1 ze 100 pacientů), vzácné ( mezi 1 z 10 000 pacientů a 1 z 1 000 pacientů) a velmi vzácné (u méně než 1 z 10 000 pacientů).
 
Poruchy nervové soustavy:
Velmi časté: bolesti hlavy
Kožní poruchy:
Časté: reakce kůže, např. suchost kůže, vyrážky a otoky obličeje v okolí místa, kde je nebo byl krém nanášen. Vyskytnou-li se jiné, závažnější kožní reakce, přestaňte přípravek používat, a pokud obtíže nezmizí, vyhledejte svého lékaře.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5.      JAK ERAZABAN 10% KRÉM UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte ERAZABAN 10% Krém po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce (Exp: měsíc/rok). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Po prvním otevření tuby je krém stabilní po dobu 6 měsíců.
Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C.
 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
 
 
6.      DALŠÍ INFORMACE
 
Co ERAZABAN 10% Krém obsahuje
Léčivou látkou je docosanol. Jeden gram krému obsahuje docosanolum 100 mg (10%).
Pomocnými látkami jsou sacharoso-stearát, lehký tekutý parafín, propylenglykol, benzylalkohol a čištěná voda.
Jak přípravek ERAZABAN 10% Krém vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek ERAZABAN 10% Krém je bílý krém.
Je k dostání v baleních o obsahu 2 g, 5 g a 15 g.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci:
Healthcare Brands International Ltd.
2nd Floor, The Clock Tower
Talbot Street
Nottingham
NG1 5GG
Velká Británie
 
 
 
 
 
Výrobce:
Jenson Pharmaceutical Services Ltd.
Carradine House, 237 Regents Park Road
London, N3 3LF
Velká Británie
 
P.N.G. Gerolymatos S.A. (Plant B’)
4 Asklipiou Str.
145 68 Kryoneri
Athens
Řecko
 
Tento přípravek je registrován v členských státech Evropského společenství pod následujícími názvy:
 
Belgie
ERAZABAN 10 % Crème
Česká republika
ERAZABAN 10% Krém
Estonsko
ERAZABAN
Francie
ERAZABAN 100 mg/g crème
Holandsko
ERAZABAN 100 mg/g Crème
Irsko
ERAZABAN 10 % Cream
Litva
ERAZABAN 10 % Kremas
Lotyšsko
ERAZABAN 10 % Krēms
Maďarsko
ERAZABAN 10 % Krém
Německo
ERAZABAN 100 mg/g Creme
Polsko
ERAZABAN 10 % Krem
Portugalsko
ERAZABAN
Rakousko
ERAZABAN 10 % Creme
Slovensko
ERAZABAN 10 % Krém
Slovinsko
ERAZABAN 10 % krema
 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 20.05.2009
 
 

ERAZABAN 10% KRÉM DRM CRM 1X2G - 0111949
Compeed NÁPLAST NA OPARY 15ks
Compeed NÁPLAST NA OPARY 15ks
239 Kč
běžná cena 290 Kč
zdravotnický prostředek
ZOVIRAX krém 2g
ZOVIRAX krém 2g
199 Kč
běžná cena 215 Kč
léčivo
Ověření internetových stránek a lékárny:
SUKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlášení nežádoucích účinků Informační povinnosti o EET
© Česká lékárna Holding a.s. Všechna práva vyhrazena.