800 200 205 Po–Pá od 08:00 do 15:00 info@docsimon.cz
0,00 Kč
měna
0

DOBEXIL H mast 20g

50099049

Registrovaný léčivý přípravek více o legislativěinfo

DOBEXIL H mast 20g
Do košíku

Aplikační forma: rektální přípravky (čípky, masti a krémy)

Indikační skupina: antihemoroidalia

Účinná látka: Calcii dobesilas monohydricus 40 mg, Lidocaini hydrochloridum monohydricum 20 mg v 1 g

Těhotenství a kojení: Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Tento přípravek se nesmí podávat v období těhotenství a při kojení.

Expediční minimum: Dobexil H mast se používá k podpůrné léčbě hemoroidů a dalších onemocněních konečníku, jako jsou bolestivé trhliny kůže a svědění v okolí konečníku. Upravuje porušenou funkci stěn hemoroidálních žil, tlumí jejich zvýšenou propustnost, zvyšuje jejich odolnost a snižuje tvorbu otoků. Místně znecitlivuje sliznici a kůži a tím snižuje svědění a bolest. Na postižená místa působí příznivě i mastný charakter masťového základu, který brání sliznici před mechanickým a chemickým drážděním. Přípravek je vhodný pro dospělé a mladistvé od 15 let.

Doporučené dávkování: Rektální mast vtlačte do konečníku pomocí plastového aplikátoru nebo ji naneste do okolí konečníku 2krát denně (ráno a večer). Před každým ošetřením, a zvláště po stolici, je nutné místo v okolí konečníku pečlivě omýt či lépe osprchovat studenou vodou. Přípravek používejte nejdéle 14 dnů.

EAN: 3830044946937

Výrobce: ICN Czech Pharma s.r.o., Praha, Česká republika, www.valeant.cz

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK. POUŽITÍ LÉKŮ KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NEBO LÉKÁRNÍKEM.

Parametry
SUKL názevDOBEXIL H UNG 40MG/20MG RCT UNG 1X20G II
SUKL kód0209939

Příbalové informace
Rozbalit

Příbalová informace: informace pro uživatele
DOBEXIL H UNG
40 mg / 20 mg
rektální mast
calcii dobesilas monohydricus, lidocaini hydrochloridum monohydricum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků , sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je Dobexil H ung a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Dobexil H ung používat
3. Jak se Dobexil H ung používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Dobexil H ung uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je Dobexil H ung a k čemu se používá

Dobexil H ung je rektální mast k použití do konečníku, která obsahuje kombinaci dvou léčivých látek, kalcium-dobesilát a lidokain. Používá se k podpůrné léčbě vnějších a vnitřních hemoroidů a dalších onemocnění konečníku, jako jsou bolestivé trhliny kůže a svědění v okolí konečníku. Hemoroidy se nejčastěji projevují zduřením, bolestí, pálením, svěděním či krvácením. U hemoroidů a bolestivých trhlin konečníku se přípravek může používat bez porady s lékařem.
Po poradě s lékařem se přípravek používá k léčbě před a po chirurgických zákrocích na konečníku nebo při akutním ucpání hemoroidů krevní sraženinou.
Kalcium-dobesilát upravuje porušenou funkci stěn hemoroidálních žil, tlumí jejich zvýšenou propustnost, zvyšuje jejich odolnost a snižuje tvorbu otoků.
Lidokain místně znecitlivuje sliznici a kůži a tím snižuje svědění a bolest.
Na postižená místa působí příznivě i mastný charakter masťového základu, který brání sliznici před mechanickým a chemickým drážděním.
Přípravek je vhodný pro dospělé a dospívající od 15 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Dobexil H ung používat
Nepoužívejte Dobexil H ung
- jestliže jste alergický(á) na kalcium-dobesilát a lidokain nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
- jestliže jste těhotná nebo kojíte;
- jestliže je Vám méně než 15 let;
- jestliže trpíte těžkým onemocněním srdce a/nebo ledvin.
Upozornění a opatření
- jestliže trpíte jakýmkoliv onemocněním konečníku, je zvlášť důležité dbát o hygienu a pečovat o pravidelnou stolici. Je proto nutné pít dostatečné množství tekutin a jíst málo kořeněnou stravu s dostatečným množstvím vlákniny.
- jestliže nedojde do 14 dnů k ústupu obtíží nebo se naopak Vaše příznaky zhorší, nebo dojde-li ke vzniku náhlých prudkých bolestí nebo výraznějšího krvácení, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem. Některé příznaky tohoto onemocnění, zejména krvácení a bolest, mohou být příznaky jiných onemocnění, která mohou vyžadovat včasnou léčbu.
Děti a dospívající
Tento přípravek nesmí používat děti a do 15 let.
Další léčivé přípravky a Dobexil H ung
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Bez porady s lékařem nepoužívejte jiné přípravky určené k použití do konečníku.
Přípravek Dobexil H ung s jídlem a pitím
Dobexil H ung se používá nezávisle na době jídla.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Tento přípravek se nesmí podávat v období těhotenství a při kojení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento léčivý přípravek nemá vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
Dobexil H sup obsahuje propylenglykol a butylhydroxytoluen. Může způsobit podráždění kůže, místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitida) nebo podráždění očí a sliznic.

3. Jak se Dobexil H ung používá
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Rektální mast vtlačte do konečníku pomocí plastového aplikátoru nebo ji naneste do okolí konečníku 2krát denně (ráno a večer). Před každým ošetřením, a zvláště po stolici, je nutné místo v okolí konečníku pečlivě omýt či lépe osprchovat studenou vodou.
Způsob použití plastového aplikátoru:
Ke každému balení přípravku je dodáván plastový aplikátor, jehož pomocí vtlačíte rektální mast do konečníku. Před a po použití aplikátor pečlivě omyjte. Odšroubujte uzávěr tuby a vrchním koncem uzávěru narušte hliníkovou membránu tuby. Našroubujte aplikátor na tubu. Pokud je aplikátor opatřen krytem, sejměte jej. Poté vsuňte lehce aplikátor do konečníku a tubu stiskněte, až vtlačíte rektální mast do konečníku.
Přípravek používejte nejdéle 14 dnů.
Jestliže jste použil(a) více přípravku Dobexil H ung, než jste měl(a)
Předávkování tímto přípravkem je vzhledem k jeho lékové formě nepravděpodobné.
Při náhodném požití rektální masti dítětem ihned vyhledejte lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) použít Dobexil H ung
Pokud je to možné, aplikujte rektální mast, jakmile si vzpomenete. Pokud to možné není, dávku vynechejte a pokračujte v obvyklém dávkování.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Rektální mast Dobexil H ung v doporučeném dávkování vyvolává nežádoucí účinky jen zřídka. U citlivých jedinců se mohou vyskytnout alergické reakce, např. kožní vyrážky nebo podráždění konečníku, které se projevuje jako pálení a svědění. Četnost výskytu těchto nežádoucích účinků není známa.
Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5. Jak Dobexil H ung uchovávat
Uchovávejte při teplotě do 30oC v dobře uzavřené tubě, aby nedocházelo k podtékání kolem nedostatečně uzavřeného uzávěru.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a tubě. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Spotřebujte do 14 dnů po prvním otevření.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace
Co Dobexil H ung obsahuje
- Léčivými látkami jsou calcii dobesilas monohydricus 40 mg, lidocaini hydrochloridum monohydricum 20 mg v 1 g masti
- Pomocnými látkami jsou: polysorbát 80, propylenglykol, makrogol 400, makrogol 3350, butylhydroxytoluen, askorbyl-palmitát, glycerol-stearát, kyselina citronová
Jak Dobexil H ung vypadá a co obsahuje toto balení
Dobexil H ung je slabě nažloutlá, homogenní, průsvitná mast.
Balení obsahuje: zaslepenou aluminiovou tubu s vnitřní lakovou úpravou, plastový uzávěr s hrotem, plastový aplikátor s krytem nebo bez krytu, krabičku.
Velikost balení: 20 g masti
Držitel rozhodnutí o registraci
PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, Česká republika
Výrobci
Zentiva, k.s., Praha, Česká republika
EMO-FARM Sp.z o.o, Ksawerów, Polsko
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
30.11.2015

DOBEXIL H UNG rct ung 1x20gm
FAKTU čípky 20
FAKTU čípky 20
registrovaný léčivý přípravek
Megafyt Bylinková lékárna DUBOVÁ kůra 100g
Megafyt Bylinková lékárna DUBOVÁ kůra 100g
čaj
PROCTO-GLYVENOL čípky 10
PROCTO-GLYVENOL čípky 10
registrovaný léčivý přípravek
Ověření internetových stránek a lékárny:
SUKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlášení nežádoucích účinků Informační povinnosti o EET
© Česká lékárna Holding a.s. Všechna práva vyhrazena. v2

info  Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.