800 200 205 Po–Pá od 08:00 do 15:00 info@docsimon.cz
0,00 Kč
měna
0

CONTRACTUBEX gel 20g

50002929

Registrovaný léčivý přípravek více o legislativěinfo

CONTRACTUBEX gel 20g
Do košíku

Aplikační forma: masti, krémy, gely, pasty

Indikační skupina: dermatologika

Účinná látka: Alii cepae extractum fluidum (tekutý výtažek z cibule) 10g, heparinum natricum 40mg ve 100 g

Těhotenství a kojení: Doposud nejsou známy žádné údaje o riziku užívání tohoto léku během těhotenství a kojení. Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Expediční minimum: Contractubex gel příznivě ovlivňuje hojení ran. Výtažek z cibule působí protizánětlivě a brzdí růst buněk, které podporují vznik nevzhledných jizev. Heparin má protizánětlivé účinky a uvolňuje tkáně. Allantoin zvyšuje schopnost tkání vázat vodu a tak podporuje tvorbu nové tkáně na poškozeném místě (epitelizace). Contractubex gel se používá k léčbě různých druhů jizev (zbytněné jizvy, opticky rušící jizvy po operacích, amputacích, popáleninách nebo při smršťování jizev). Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství i děti od 3 let. Použití přípravku na jizvy špatně se hojící nebo dosud plně nezahojené je možné pouze na doporučení lékaře.

Doporučené dávkování: U dětí od 1 roku je doporučeno aplikovat přípravek Contractubex jednou nebo dvakrát denně na jizvy. Aplikace u dětí do 1 roku se nedoporučuje, protože nejsou k dispozici data.

EAN: 4046222401344

Výrobce: Merz + CO. GmbH and Co, Frankfurt nad Mohanem, Německo, www.merz.com

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK. POUŽITÍ LÉKŮ KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NEBO LÉKÁRNÍKEM.

Parametry
SUKL názevCONTRACTUBEX GEL 20G
SUKL kód0044980

Příbalové informace
Rozbalit

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: NÁVOD K POUŽITÍ
Contractubex
gel
Cepae extractum fluidum 1 : 6,25, extrahováno vodou, Heparinum natricum, Allantoinum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Contractubex a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Contractubex používat
3. Jak se přípravek Contractubex používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Contractubex uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Contractubex a k čemu se používá
Contractubex, gel je lék určený k léčbě jizev, po zhojení poranění. Contractubex má antiproliferativní
(zabraňuje množení buněk a tvorbě nové tkáně), protizánětlivý, uvolňující a zklidňující účinek na
jizevnaté tkáně.
Contractubex se používá u pacientů s jizvami omezujícími pohyblivost, zvětšenými, zbytněnými
(keloidními) a kosmeticky rušícími jizvami po operacích, amputacích, popáleninách a úrazech; při
zkrácení šlach způsobených úrazem nebo onemocněním, jako např. Dupuytrenova kontraktura, jakož i
u jizvovitého stáhnutí (atrofické jizvy).


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Contractubex používat

Nepoužívejte Contractubex:
Pokud jste alergický(á) na cibulový extrakt, heparin, alantoin, nebo na kteroukoli další složku
přípravku uvedenou v bodě 6.
Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Contractubex se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Děti:
Použití u dětí je popsáno v bodě 3.
Další léčivé přípravky a přípravek Contractubex
Ačkoli doposud nebyly hlášeny žádné interakce, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které možná budete používat.
Těhotenství, kojení a plodnost
Doposud nejsou známy žádné údaje o riziku užívání tohoto léku během těhotenství a kojení. Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Zvláštní opatření nejsou nutná.
Přípravek Contractubex obsahuje
- methylparaben (methyl-4-hydroxybenzoát), který může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné),
- kyselina sorbová, která může způsobit místní kožní reakce, např. kontaktní dermatitidu (zánět kůže v místě použití).


3. Jak se přípravek Contractubex používá
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud Vám lékař nedoporučil jinak, jemným masírováním několikrát denně vtírejte tenkou vrstvu Contractubexu do jizevnaté tkáně, dokud nedojde k jeho úplnému vstřebání. V případě starých, tvrdých jizev nechejte Contractubex působit přes noc pod obvazem.
V závislosti na rozsahu a tloušťky jizvy nebo kontraktury je léčba nutná několik týdnů až měsíců. Při léčbě nových (čerstvých) jizev je nutno se vyhnout fyzikálnímu dráždění, jako je extrémní chlad, ultrafialové záření (slunění) nebo velmi silné masírování.
Použití u dětí:
U dětí od 1 roku je doporučeno aplikovat přípravek Contractubex jednou nebo dvakrát denně na jizvy.
Aplikace u dětí do 1 roku se nedoporučuje, protože nejsou k dispozici data.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky byly lokální reakce v místě léčby.
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny ze studie u 592 pacientů léčených přípravkem Contractubex
Časté (postihují méně než 1 osobu z 10):
svědění (pruritus), zčervenání (erytém), rozšíření kožních cév (teleangiektázie), ztenčení jizvy (atrofie).
Méně časté (postihují méně než 1 osobu ze 100):
hyperpigmentace kůže (nadměrné ukládání kožního barviva), kožní atrofie (oslabení, ztenčení).
Není známo (kromě klinických studií byly hlášeny následující nežádoucí účinky po uvedení přípravku Contractubex na trh, z dostupných údajů nelze frekvenci určit):
Hnisavé vyrážky
Přecitlivělost (alergická reakce)
Abnormální pocity na kůži (parestézie)
Otoky a bolest v místě použití.
Lokální kožní reakce (kontaktní dermatitida), kopřivka, vyrážka, svědění, zarudnutí, podráždění kůže, puchýřky, záněty kůže, pocit pálení na kůži, odlupování v místě aplikace, pocit napětí na kůži.
Contractubex je všeobecně velmi dobře snášen i při dlouhodobém použití.
Svědění, které bylo během léčby přípravkem Contractubex pozorováno, souvisí s přeměnou jizevnaté tkáně a obvykle nevyžaduje přerušení léčby.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5. Jak přípravek Contractubex uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce či tubě za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Doba použitelnosti
Po prvním otevření je přípravek Contractubex použitelný 6 měsíců.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace
Co Contractubex obsahuje
Léčivé látky:
100 g gelu obsahuje:
Cepae extractum fluidum 1: 6,25, extrahováno vodou 10 g
Heparinum natricum 0,04 g (odp. 5000 I.U.)
Allantoinum 1g
Pomocnými látkami jsou:
Kyselina sorbová, methylparaben, makrogol 200, xanthanová klovatina, čištěná voda, parfém Fragrance 231616 (viz bod 2 „Contractubex obsahuje“).
Jak přípravek Contractubex vypadá a co obsahuje toto balení
Contractubex je opalescentní, béžový až lehce nahnědlý gel v zaslepené hliníkové tubě s vnitřním lakem a s HDPE šroubovacím uzávěrem.
Balení: 20 g, 50 g a 100 g
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci:
Merz Pharmaceuticals GmbH
Eckenheimer Landstraße 100
60318, Frankfurt/Main
Německo
Výrobce:
Merz Pharma GmbH & Co. KGaA, Frankfurt/Main, Německo
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
9.6.2015

CONTRACTUBEX drm gel 1x20gm
Ověření internetových stránek a lékárny:
SUKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlášení nežádoucích účinků Informační povinnosti o EET
© Česká lékárna Holding a.s. Všechna práva vyhrazena. v2

info  Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.