800 200 205 Po–Pá od 07:30 do 16:30 info@docsimon.cz
0,00 Kč
měna
0

CLARITINE tbl 30x 10mg

50093610

Registrovaný léčivý přípravek více o legislativěinfo

CLARITINE tbl 30x 10mg

Toto zboží nelze z legislativních důvodů doručit do následujících zemí:

Slovensko
249 Kč
Cena včetně DPH

Aplikační forma: tablety, tobolky

Indikační skupina: antihistaminika, antialergika

Účinná látka: Loratadinum 10 mg

Těhotenství a kojení: Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Jako preventivní opatření se užívání přípravku Claritine v těhotenství nedoporučuje. Jestliže kojíte, užívání přípravku Claritine se nedoporučuje.

Expediční minimum: Claritine tlumí příznaky spojené s alergickou rýmou (např. sennou rýmou), jako jsou kýchání, rýma, pálení a svědění nosu a očí. Claritine také pomáhá zmírnit příznaky chronické kopřivky (svědění, zarudnutí, počet a rozsah kopřivkových pupenů), u níž není známa příčina (tzv. chronická idiopatická kopřivka). Zmírnění těchto příznaků přetrvává celý den a pomáhá obnovit Vaše normální denní aktivity a spánek. Bez konzultace s lékařem je použití přípravku možné u projevů akutní (sezónní) alergické rýmy, alergického zánětu spojivek, svědění a kopřivky u dospělých a dětí starších 12 let.

Doporučené dávkování: Dospělí a děti starší 12 let užívají jednu tabletu jednou denně. Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem. Děti ve věku 2 až 12 let: S tělesnou hmotností vyšší než 30 kg: Užívat jednu tabletu jednou denně, zapít vodou, s jídlem nebo bez jídla. S tělesnou hmotností 30 kg nebo nižší: Tableta o síle 10 mg není vhodná pro děti s tělesnou hmotností nižší než 30 kg. Pacienti se závažnou poruchou funkce jater: Dospělí a děti s tělesnou hmotností vyšší než 30 kg Užívat jednu tabletu každý druhý den, zapít vodou, s jídlem nebo bez jídla. Claritine se nedoporučuje pro děti mladší 2 let.

EAN: 8590322002001

Výrobce: Schering-Plough Labo N.V., Heist-op-den-Berg, Belgie, www.merck.cz

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK. POUŽITÍ LÉKŮ KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NEBO LÉKÁRNÍKEM.

Parametry
SUKL názevCLARITINE 10MG TBL NOB 30
SUKL kód0216113

Příbalové informace
Rozbalit

Příbalová informace: informace pro uživatele
CLARITINE
10 mg
tablety
(loratadinum)


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Claritine a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Claritine užívat
3. Jak se přípravek Claritine užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Claritine uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Claritine a k čemu se používá

Přípravek Claritine patří do skupiny látek zvaných antihistaminika. Antihistaminika pomáhají zmírňovat alergické příznaky tím, že zabraňují účinkům látky zvané histamin, která se vytváří v organizmu.
Přípravek Claritine tlumí příznaky spojené s alergickou rýmou (např. sennou rýmou), jako jsou kýchání, rýma, pálení a svědění nosu a očí.
Přípravek Claritine také pomáhá zmírnit příznaky chronické kopřivky (svědění, zarudnutí a počet a rozsah kopřivkových pupenů), u níž není známa příčina (tzv. chronická idiopatická kopřivka).
Zmírnění těchto příznaků trvá celý den a pomáhá Vám obnovit Vaše normální denní aktivity a spánek.
Bez konzultace s lékařem je použití přípravku možné u projevů akutní alergické rýmy, alergického zánětu spojivek, svědění a kopřivky u dospělých a dětí starších 12 let.
Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Claritine užívat
Neužívejte přípravek Claritine
- jestliže jste alergický(á) na loratadin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou
v bodě 6).
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Claritine se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:
- jestliže trpíte onemocněním jater.
Laboratorní testy
Pokud máte naplánované provedení kožních testů na alergii, neměl(a) byste užívat přípravek Claritine dva dny před provedením těchto testů, protože tento lék může ovlivnit výsledky testu.
Další léčivé přípravky a přípravek Claritine
Nežádoucí účinky Claritinu mohou být zvýšeny, když jsou současně užívány léky, které ovlivňují fungování některých enzymů odpovědných za metabolismus léků v játrech. Přesto nebylo v klinických studiích pozorováno žádné zvýšení nežádoucích účinků loratadinu při současném užívání léků, které ovlivňují fungování těchto enzymů.
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Přípravek Claritine s jídlem a alkoholem
Přípravek Claritine se může užívat bez ohledu na dobu jídla.
Neprokázalo se, že by přípravek Claritine zvyšoval účinek alkoholických nápojů
Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Jako preventivní opatření se užívání přípravku Claritine v těhotenství nedoporučuje.
Jestliže kojíte, užívání přípravku Claritine se nedoporučuje.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Během klinických studií zaměřených na posouzení schopnosti řídit vozidla se u pacientů, kteří užívali loratadin, nevyskytlo žádné zhoršení. Při doporučené dávce se neočekává, že by přípravek Claritine způsoboval ospalost nebo menší pozornost. Přesto se velmi vzácně u některých jedinců může vyskytnout ospalost, která může ovlivnit jejich schopnost řídit a obsluhovat stroje.
Přípravek Claritine obsahuje monohydrát laktózy (mléčný cukr)
Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


3. Jak se přípravek Claritine užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dospělí a dospívající ve věku 12 let a starší
Užívat jednu tabletu jednou denně, zapít vodou, s jídlem nebo bez jídla.
Použití u dětí
Děti ve věku 2 až 12 let
- s tělesnou hmotností vyšší než 30 kg:
Užívat jednu tabletu jednou denně, zapít vodou, s jídlem nebo bez jídla.
- s tělesnou hmotností 30 kg nebo nižší:
Tableta o síle 10 mg není vhodná pro děti s tělesnou hmotností nižší než 30 kg.
Pacienti se závažnou poruchou funkce jater
Dospělí a děti s tělesnou hmotností vyšší než 30 kg
Užívat jednu tabletu každý druhý den, zapít vodou, s jídlem nebo bez jídla.
Claritine se nedoporučuje pro děti mladší 2 let.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Claritine, než jste měl(a)
Užívejte Claritine pouze tak, jak je uvedeno výše. Při náhodném předávkování se neočekávají vážné problémy, nicméně můžete pociťovat bolest hlavy, zrychlenou srdeční frekvenci nebo ospalost. Jestliže užijete více přípravku Claritine, než jste měl(a), ihned kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Claritine
Jestliže zapomenete dávku užít včas, užijte ji co nejdříve a poté pokračujte v užívání léku tak, jak je předepsáno. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.


4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u dětí ve věku 2 až 12 let zahrnují bolest hlavy, nervozitu a únavu. Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u dospělých a dospívajících zahrnují ospalost, bolest hlavy, zvýšenou chuť k jídlu a potíže se spaním.
Po uvedení přípravku Claritine na trh byly velmi vzácně hlášeny reakce z přecitlivělosti (zahrnující závažnou alergickou reakci (anafylaxi) včetně ohraničeného otoku podkožní tkáně na různých místech organismu, například v obličeji), závrať, křeč, zrychlená srdeční frekvence a bušení srdce, nevolnost, sucho v ústech, zánět žaludku, problémy s játry, vypadávání vlasů, vyrážka a únava.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5. Jak přípravek Claritine uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Neužívejte tento přípravek, pokud si všimnete jakékoliv změny ve vzhledu tablet.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Claritine obsahuje
- Léčivou látkou je loratadinum 10 mg v jedné tabletě.
- Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, magnézium-stearát.
Jak přípravek Claritine vypadá a co obsahuje toto balení
Claritine jsou bílé nebo téměř bílé oválné tablety s obrázkem baňky a misky, půlicí rýhou a označením „10“ a na druhé straně hladké. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv sloužit k dělení na stejné dávky.
Tablety jsou baleny v blistrech po 7, 10, 30 nebo 60 tabletách v jednom balení.
Pro balení 7, 10 a 30 tablet je výdej možný bez lékařského předpisu.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
BAYER s.r.o.
Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5
Česká republika
Výrobce
Schering-Plough Labo N.V.
Industriepark 30, B-2220 Heist-op-den-Berg,
Belgie
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 7.10.2015

CLARITINE tbl 30x10mg
FENISTIL gel 30g
registrovaný léčivý přípravek
ZYRTEC tbl   7x 10mg
registrovaný léčivý přípravek
Ověření internetových stránek a lékárny:
SUKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlášení nežádoucích účinků Informační povinnosti o EET
© Česká lékárna Holding a.s. Všechna práva vyhrazena. v2

info  Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.