800 200 205 Po–Pá od 08:00 do 15:00 info@docsimon.cz
0,00 Kč
měna
0

CILKANOL cps 30x 300mg

50002648

Registrovaný léčivý přípravek více o legislativěinfo

CILKANOL cps 30x 300mg
Do košíku

Aplikační forma: tablety, tobolky

Indikační skupina: venofarmaka

Účinná látka: Troxerutinum 300 mg

Těhotenství a kojení: Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Užívání přípravku v období těhotenství a kojení je vždy nutné konzultovat s lékařem, který rozhodne, zda je pro Vás léčba tímto přípravkem vhodná.

Expediční minimum: CILKANOL: Účinná látka troxerutin patří do skupiny bioflavonoidů. Snižuje propustnost krevních vlásečnic, snižuje lomivost cév, zlepšuje prokrvení a výživu tkání končetin. Přispívá k úlevě při bolesti, pocitu těžkosti a únavy v dolních končetinách, při křečích a pálení v lýtkách. Působí proti otokům. Cilkanol se nepodává dětem do 15 let.

Doporučené dávkování: Doporučená dávka přípravku pro dospělé a dospívající od 15 let je 2 – 4 tobolky 3× denně. Tvrdé tobolky se užívají při jídle, polykají se celé, nerozkousané, zapijí se vodou nebo jiným nealkoholickým nápojem. Léčebná kúra by neměla být přerušena alespoň po dobu 2 - 4 týdnů. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 3 měsíce. Po poradě s lékařem je možná dlouhodobá léčba.

EAN: 8594739015722

Výrobce: Zentiva a.s., Praha, Česká republika, www.sanofi-aventis.cz, www.zentiva.cz

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK. POUŽITÍ LÉKŮ KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NEBO LÉKÁRNÍKEM.

Parametry
SUKL názevCILKANOL 300MG CPS DUR 30
SUKL kód0004336

Příbalové informace
Rozbalit

 

Příbalová informace: informace pro uživatele
Cilkanol
300 mg, tvrdé toboky
troxerutinum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 2 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Cilkanol a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cilkanol užívat
3. Jak se přípravek Cilkanol užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Cilkanol uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Cilkanol a k čemu se používá
- Přípravek Cilkanol patří do skupiny léků zvaných venofarmaka, která se používají k léčbě žilních onemocnění.
- Léčivá látka troxerutin snižuje propustnost krevních vlásečnic, snižuje lomivost cév, zlepšuje prokrvení a výživu tkání končetin.
Přípravek Cilkanol užívají dospělí a dospívající od 15 let k léčbě příznaků a projevů při chronické žilní nedostatečnosti (pocit unavených, těžkých a bolestivých nohou, pocit napětí nebo svědění a mravenčení v kůži nohou, otoky dolních končetin, křeče, pocit neklidných nohou).


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cilkanol užívat
Neužívejte přípravek Cilkanol
- jestliže jste alergický(á) na troxerutin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
- Přípravek Cilkanol se nepodává dětem a dospívajícím do 15 let.
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Cilkanol se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.
- Užívání přípravku Cilkanol při žilních onemocněních je jen součástí komplexní léčby. Je třeba dodržovat ostatní léčebné postupy, které vám doporučil lékař (kompresní léčba obinadlem nebo punčochou při křečových žilách, aj.).
- Pokud se u Vás objeví zánět žil (zarudnutí, bolestivost, otok v oblasti žíly), silná bolest v končetině (končetinách), vřed nebo náhlý otok jedné nebo obou končetin, vyhledejte neprodleně lékaře.
- Přetrvávající otok obou končetin může mít jiné příčiny a musí být vyšetřen lékařem. V případě nedostatečného či neuspokojivého účinku po dvou týdnech léčby je nezbytné vyhledat lékaře.
- Přípravek není určen k léčbě otoků dolních končetin v důsledku onemocnění srdce, ledvin a jater.
Další léčivé přípravky a přípravek Cilkanol
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Dosud nejsou známy žádné léky, jejichž účinek by ovlivňovalo současné užívání přípravku Cilkanol. Přesto bez porady s lékařem neužívejte současně s přípravkem Cilkanol jiné volně prodejné přípravky pro léčbu žilních onemocnění, protože by mohlo dojít k nežádoucímu prohloubení jejich účinků.
Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Užívání přípravku v období těhotenství a kojení je vždy nutné konzultovat s lékařem, který rozhodne, zda je pro Vás léčba tímto přípravkem vhodná.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při doporučeném dávkování přípravku Cilkanol nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Přípravek obsahuje oranžovou žluť (E110)
Může způsobit alergické reakce.


3. Jak se přípravek Cilkanol užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Doporučená dávka přípravku pro dospělé a dospívající od 15 let je 2 – 4 tobolky 3× denně.
Tvrdé tobolky se užívají při jídle, polykají se celé, nerozkousané, zapijí se vodou nebo jiným nealkoholickým nápojem.
Léčebná kúra by neměla být přerušena alespoň po dobu 2 - 4 týdnů. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 3 měsíce. Po poradě s lékařem je možná dlouhodobá léčba.
Pokud do 2 týdnů nepocítíte úlevu nebo pokud se příznaky zhorší, je třeba léčbu přerušit a vyhledat lékaře.
Pokud u Vás dochází k opakovanému výskytu obtíží, vyhledejte lékaře, protože otoky mohou mít jinou příčinu.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Cilkanol, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití více tvrdých tobolek dítětem vyhledejte lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Cilkanol
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Cilkanol
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Nežádoucí účinky se vyskytují zřídka a jsou mírného charakteru. Potíže většinou při dalším podávání vymizí, výjimečně mohou být důvodem k přerušení léčby.
Frekvence těchto nežádoucích účinků je neznámá (z dostupných údajů nelze určit):
- bolesti hlavy;
- lehká nevolnost;
- svědivé vyrážky a návaly (hlavně na začátku léčby).
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Cilkanol uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za zkratkou „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Cilkanol obsahuje
- Léčivou látkou je troxerutin. Jedna tvrdá tobolka obsahuje troxerutinum 300 mg.
- Pomocnými látkami jsou: makrogol 6000, magnesium-stearát, želatina, oxid titaničitý (E171), chinolinová žluť (E104), červený oxid železitý (E172) a oranžová žluť (E110).
Jak přípravek Cilkanol vypadá a co obsahuje toto balení
Žluto-bílé tvrdé želatinové tobolky obsahující žlutou náplň.
PVC/Al blistr, krabička.
Obsah balení: 30 tvrdých tobolek
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k.s., U Kabelovny 130, Praha 10, Česká republika.
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 16.3.2016.

CILKANOL por cps dur 30x300mg
HIRUDOID FORTE gel 40g
HIRUDOID FORTE gel 40g
registrovaný léčivý přípravek
LIOTON gel 100g
LIOTON gel 100g
registrovaný léčivý přípravek
VENORUTON cps 50x 300mg
VENORUTON cps 50x 300mg
registrovaný léčivý přípravek
Ověření internetových stránek a lékárny:
SUKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlášení nežádoucích účinků Informační povinnosti o EET
© Česká lékárna Holding a.s. Všechna práva vyhrazena. v2

info  Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.