800 200 205 Po–Pá od 07:30 do 16:30 [email protected]
0,00 Kč
měna
0

CANDIBENE 1% SPRAY 40ml

50002013

Registrovaný léčivý přípravek více o legislativěinfo

CANDIBENE 1% SPRAY 40ml
89 Kč
Cena včetně DPH

Aplikační forma: tekutiny pro vnější použití (roztoky,spreje, emulze)

Indikační skupina: antimykotika

Účinná látka: Clotrimazolum 10 mg v 1 ml (1%)

Těhotenství a kojení: Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Expediční minimum: Léčivá látka přípravku, klotrimazol, je antimykotikum pro kožní podání. Tlumí růst řady choroboplodných hub, včetně dermatofytů, kvasinek a plísní. Působí i na některé druhy bakterií. Candibene 1% spray mohou používat dospělí, mladiství a děti od věku 2 let k léčbě infekcí kůže a nehtů, které jsou způsobeny choroboplodnými houbami, kvasinkami a plísněmi, a to zvláště infekcí nohou a kožních řas. Tyto infekce se mohou projevit zčervenáním, svěděním, někdy i olupováním kůže s nepříjemným zápachem, případně může dojít i k bolestivým prasklinám kůže, zejména na nohou. Diagnózu těchto onemocnění vždy stanoví lékař, s nímž je třeba se poradit o vhodnosti používání přípravku Candibene 1% spray.

Doporučené dávkování: Pokud lékař neurčí jinak, nastříká se Candibene 1% spray 2-3x denně na postižená místa, která byla předtím opatrně umyta a osušena. Při nanášení na postižené nehty se nehty musí napřed nakrátko ostříhat a jejich povrch zdrsnit, aby léčivá látka mohla dobře proniknout k ložisku infekce. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 4 týdny.

EAN: 4030096457484

Výrobce: Merckle/ratiopharm Gmbh, Blaubeuren, Německo

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK. POUŽITÍ LÉKŮ KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NEBO LÉKÁRNÍKEM.

Parametry
SUKL názevCANDIBENE 1% SPRAY 10MG/ML DRM SPR SOL 1X40ML
SUKL kód0062864

Příbalové informace
Rozbalit

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
CANDIBENE 1% SPRAY
kožní sprej, roztok
clotrimazolum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4
- Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
1. Co naleznete v této příbalové informaci Co je Candibene 1% spray a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Candibene 1% spray používat
3. Jak se Candibene 1% spray používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Candibene 1% spray uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. CO JE Candibene 1% spray A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivá látka přípravku, klotrimazol, je antimykotikum pro kožní podání. Tlumí růst řady choroboplodných hub, včetně dermatofytů, kvasinek a plísní. Působí i na některé druhy bakterií.
Candibene 1% spray se používá k lokální léčbě infekcí kůže (kožní mykózy), které jsou způsobeny choroboplodnými houbami, kvasinkami a plísněmi. Jedná se zvláště o mykózy nohou, kůže a kožních řas, mykózy nehtů, povrchové kvasinkové infekce (kožní kandidózy) a onemocnění zvané pytiriasis versicolor.
Mykózy nohou, kůže a kožních řas a povrchové kandidózy se vyskytují nejčastěji v místech snadné zapářky a projevují se zčervenáním, svěděním, někdy i olupováním kůže s nepříjemným zápachem, případně může dojít i k bolestivým prasklinám kůže, zejména na nohou.
Pytiriasis versicolor se projevuje obvykle na hrudníku nebo na zádech jako jasně ohraničené, olupující se, nesvědivé skvrny.
Candibene 1% spray se rovněž může používat jako doplňková lokální léčba u mykózy nehtů. Mykóza nehtů se projevuje změnou tvaru, barvy a struktury nehtu, nehet zesílí, ztratí lesk a může se zdeformovat.
Přípravek Candibene 1% spray mohou používat dospělí, dospívající a děti od věku 2 let.
O použití přípravku u dětí musí rozhodnout lékař a léčba má probíhat pod jeho dohledem.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE Candibene 1% spray POUŽÍVAT
Nepoužívejte Candibene 1% spray
- jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku (uvedenou v bodě 6);
Upozornění a opatření
Přípravek nesmí být aplikován na poraněnou kůži a do očí.
Děti a dospívající
Přípravek není určen pro děti mladší než 2 roky.
Další léčivé přípravky a Candibene 1% spray
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.
Současně s přípravkem Candibene 1% spray nenanášejte na postižená místa jiný přípravek k místnímu použití. Klotrimazol snižuje účinnost některých místně používaných antibiotik (amfotericinu, nystatinu, natamycinu), a proto se nedoporučuje současné místní používání těchto přípravků s přípravkem Candibene 1% spray.
Používání přípravku Candibene 1% spray:
Sejměte ochranný kryt. Opakovaným stlačením ventilu rozstřikujte přípravek rovnoměrně na postižená místa. Přípravek nesmí být nastříkán do otevřených poranění a do očí.


Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Jestliže jste těhotná (zvláště v prvních 3 měsících) nebo pokud kojíte, o vhodnosti používání přípravku se poraďte s lékařem.
Jestliže kojíte, nenanášejte přípravek na prsní bradavky.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Candibene 1% spray neovlivňuje pozornost při řízení dopravních prostředků a obsluze strojů.
Candibene 1% spray obsahuje propylenglykol, který může způsobit podráždění kůže.
Obsažený isopropylalkohol a propylenglykol
mohou na barevných předmětech (koberec nebo oblečení) vytvořit světlé skvrny.


3. JAK SE Candibene 1% spray POUŽÍVÁ
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Doporučená dávka přípravku je 1-2 střiky Candibene 1% spray 2-3x denně v tenké vrstvě na postižená místa, která byla předtím opatrně umyta a osušena, pokud lékař neurčí jinak. Při nanášení na postižené nehty se nehty musí nejprve nakrátko ostříhat a jejich povrch zdrsnit, aby léčivá látka mohla dobře proniknout k ložisku infekce.
Délka léčby přípravkem Candibene 1% spray
Pro úspěch léčby přípravkem Candibene 1% spray je důležitá pravidelná a dostatečně dlouhá léčba. Aby se zabránilo opakování nákazy, je naprosto nezbytné pokračovat v léčbě ještě 1-2 týdny po vymizení příznaků onemocnění.
U kožních mykóz a povrchových kandidóz je obvyklá délka léčby 3-4 týdny, pityriasis versicolor obvykle vyžaduje léčbu po dobu 1-3 týdnů. Při postižení nehtů je většinou třeba prodloužit léčbu až na 3 měsíce.
Pokud se příznaky onemocnění nezlepší do 14 dnů, nebo se zhorší, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem.
Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 4 týdny.
Jestliže jste použil (a) více přípravku Candibene 1% spray, než jste měl (a), omyjte pokožku vodou. Při náhodném požití přípravku, zvláště dítětem, kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Vezměte s sebou tuto příbalovou informaci a zbývající přípravek, aby lékař věděl, co jste užil (a).
Jestliže jste zapomněl (a) použít pravidelnou dávku přípravku Candibene 1% spray, užijte ji hned, jak si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil (a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Vzácně se mohou objevit místní alergické reakce (zčervenání, pálení, řezání). Při výskytu těchto nežádoucích účinků přerušte používání přípravku a poraďte se s lékařem.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5. JAK Candibene 1% spray UCHOVÁVAT
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace
Co Candibene 1% spray obsahuje
- Léčivou látkou je clotrimazolum 10 mg (1 %) v 1 ml roztoku.
- Pomocnými látkami jsou oktyldodekanol, benzylalkohol, makrogol 400, propylenglykol, isopropylalkohol, dihydrát natrium-citrátu, čištěná voda.
Jak Candibene 1% spray vypadá a co obsahuje toto balení
Candibene 1% spray je čirý, bezbarvý až slabě nahnědlý roztok s vůní isopropylalkoholu..
Balení obsahuje 1 lahvičku s mechanickým rozprašovačem se 40 ml roztoku.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo
Výrobce
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 2.3.2016

DRM SPR SOL 1X40ML 10MG/ML
CLOTRIMAZOL AL krém 20g 1%
registrovaný léčivý přípravek
CLOTRIMAZOL AL spray (sprej) 30ml 1%
registrovaný léčivý přípravek
LAMISIL krém 15g  1%
registrovaný léčivý přípravek
Ověření internetových stránek a lékárny:
SUKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlášení nežádoucích účinků Informační povinnosti o EET
© Česká lékárna Holding a.s. Všechna práva vyhrazena. v2

info  Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.