800 200 205 Po–Pá od 07:30 do 16:30 [email protected]
0,00 Kč
měna
0

CALCIUM 500mg PHARMAVIT tbl eff 20x 500mg

50047089

Registrovaný léčivý přípravek více o legislativěinfo

CALCIUM 500mg PHARMAVIT tbl eff 20x 500mg
89 Kč
Cena včetně DPH

Aplikační forma: tablety, tobolky

Indikační skupina: minerální látky

Účinná látka: Calcii carbonas 1250 mg (t.j. 500 mg vápníku), Riboflavini natrii phosphas 0,2 mg v 1 tabletě

Těhotenství a kojení: V období těhotenství a kojení můžete přípravek Calcium 500 mg Pharmavit užívat, ale jen pod lékařským dohledem.

Expediční minimum: CALCIUM PHARMAVIT: Šumivé tablety citronové příchuti s obsahem vápníku, který je nutný pro správnou funkci svalů a nervů, pro růst kostí a zubů. Šumivé tablety CALCIUM PHARMAVIT umožňují přiměřený přívod snadno rozpustných a ionizovatelných solí vápníku ve formě chutného nápoje. Denní potřeba vápníku se pohybuje mezi 500 až 2000 mg a zvyšuje se v těhotenství, v době kojení a během růstu. Riboflavin je důležitou součástí enzymatických systémů nezbytných pro látkovou výměnu.

Doporučené dávkování: Pokud lékař neurčí jinak, užívají dospělí 1-2 tablety denně. Dětem od 5 let a dospívajícím do 24 let podávejte 1krát denně 1 tabletu. Tablety se nechají rozpustit ve sklenici vody (asi 200 ml) a roztok se vypije nejlépe při jídle nebo ihned po něm. Přípravek se může užívat ke krytí zvýšené potřeby vápníku po dobu 2 měsíců bez porady s lékařem. Pokud užíváte přípravek na doporučení lékaře, dávkování i délku léčby určí lékař.

EAN: 8595165288506 8596024516549 8595165235203

Výrobce: Walmark a.s., Třinec, Česká republika, www.walmark.eu

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK. POUŽITÍ LÉKŮ KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NEBO LÉKÁRNÍKEM.

Parametry
SUKL názevCALCIUM 500 MG PHARMAVIT 500MG TBL EFF 20
SUKL kód0137119

Příbalové informace
Rozbalit

Příbalová informace: informace pro uživatele
Calcium 500 mg Pharmavit
šumivé tablety
calcii carbonas


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Calcium 500 mg Pharmavit a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Calcium 500 mg Pharmavit užívat
3. Jak se Calcium 500 mg Pharmavit užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Calcium 500 mg Pharmavit uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je Calcium 500 mg Pharmavit a k čemu se používá
Calcium 500 mg Pharmavit jsou šumivé tablety citronové příchuti s obsahem vápníku, který je nutný pro správnou funkci svalů a nervů, pro růst kostí a zubů. Denní potřeba vápníku se pohybuje mezi 500 až 2000 mg a zvyšuje se v těhotenství, v období kojení a během růstu.
Přípravek se používá ke krytí zvýšené potřeby vápníku v období růstu, v těhotenství a v období kojení. Na doporučení lékaře se užívá jako součást léčby u řídnutí kostí (osteoporózy), měknutí kostí (osteomalácie), u chorobně zvýšené propustnosti kapilár při alergických reakcích, jako podpůrná léčba spasmofilie a tetanie (zvýšená nervová dráždivost se sklonem ke svalovým křečím) a podporuje také hojení zlomenin.
Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající a děti od 5 let.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Calcium 500 mg Pharmavit užívat
Neužívejte Calcium 500 mg Pharmavit:
- jestliže jste alergický(á) na uhličitan vápenatý nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
- jestliže trpíte těžkou poruchou funkce ledvin nebo ledvinovými kameny,
- jestliže máte vysokou hladinu vápníku v moči,
- jestliže máte zvýšenou hladinu vápníku v krvi (např. při onemocnění příštítných tělísek nebo při předávkování vitaminem D),
- jestliže trpíte mnohočetným myelomem (nádorové onemocnění)
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Calcium 500 mg Pharmavit se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Při dlouhodobém užívání jsou nutné laboratorní kontroly hladiny vápníku v moči, zejména pokud současně užíváte přípravky obsahující vitamin D nebo pokud trpíte chronickým onemocněním ledvin.
Bez porady s lékařem neužívejte současně žádné další přípravky obsahující vápník nebo vitamin D.
Další léčivé přípravky a Calcium 500 mg Pharmavit
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Vápník může zesilovat účinek srdečních glykosidů (léků užívaných k léčbě nedostatečné srdeční činnosti, např. digoxin). Vápník snižuje účinek vitaminů rozpustných v tucích (vitamin A a D) a některých antibiotik (tetracyklinů a kanamycinu), protože snižuje jejich vstřebávání. Pokud je podávání těchto antibiotik nutné, musí být mezi užitím kalcia a antibiotika zachován interval nejméně 3 hodin. Vstřebávání vápníku zhoršuje kyselina fytová a šťavelová, soli hořčíku, draslíku a sodíku. Při současném užívání přípravků s vitaminem D vzniká riziko hyperkalcémie (zvýšená hladina vápníku v krvi).


Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
V období těhotenství a kojení můžete přípravek Calcium 500 mg Pharmavit užívat, ale jen pod lékařským dohledem.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Calcium 500 mg Pharmavit nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Přípravek Calcium 500 mg Pharmavit obsahuje sodík
Přípravek Calcium 500 mg Pharmavit obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě je „bez sodíku“.

3. Jak se Calcium 500 mg Pharmavit užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud lékař neurčí jinak, užívají dospělí 1-2 tablety denně.
Použití u dětí a dospívajících
Dětem od 5 let a dospívajícím podávejte 1krát denně 1 tabletu.
Způsob podání:
Šumivou tabletu nechte rozpustit ve sklenici vody (asi 200 ml) a po úplném rozpuštění roztok vypijte. Přípravek užívejte nejlépe při jídle nebo bezprostředně po jídle.
Přípravek se může užívat ke krytí zvýšené potřeby vápníku po dobu 2 měsíců bez porady s lékařem. Pokud užíváte přípravek na doporučení lékaře, dávkování i délku léčby určí lékař.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Calcium 500 mg Pharmavit, než jste měl(a)
Předávkování vápníkem může způsobit příznaky, jako jsou nevolnost, zvracení, zácpa nebo bolest břicha. Při užívání vápníku ve formě šumivých tablet však předávkování nepřipadá v úvahu.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Calcium 500 mg Pharmavit
Pokračujte v užívání podle návodu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přípravek Calcium 500 mg Pharmavit je obvykle dobře snášen, ale může se vyskytnout zácpa, nechutenství nebo tlak v nadbřišku.
Při případném výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem.
Může se vyvinout alergická reakce, která se může projevit náhle vzniklým otokem obličeje, poruchami dýchání, vyrážkou a svěděním kůže. V tomto případě ihned přerušte užívání přípravku a vyhledejte lékaře.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5. Jak Calcium 500 mg Pharmavit uchovávat
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Calcium 500 mg Pharmavit obsahuje
Léčivou látkou je calcii carbonas. Jedna šumivá tableta obsahuje calcii carbonas 1250 mg (odpovídá 500 mg vápníku).
Pomocnými látkami jsou riboflavin-fosfát sodná sůl, kyselina citronová, hydrogenuhličitan sodný, makrogol, sodná sůl sacharinu, citronové aroma.
Jak Calcium 500 mg Pharmavit vypadá a co obsahuje toto balení
Calcium 500 mg Pharmavit jsou světle žluté, ploché, okrouhlé, tablety se zkosenými hranami a charakteristickou citrónovou vůní, rozpustné ve vodě za vzniku šumivé reakce.
Balení obsahuje 20 šumivých tablet
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
WALMARK, a.s., Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 18.5.2016

CALCIUM 500 MG PHARMAVIT POR TBL EFF 20X500MG
CALCICHEW D3 žvýkací tbl 60
registrovaný léčivý přípravek
MAGNESIUM PHARMAVIT tbl eff 20x 250mg
registrovaný léčivý přípravek
Tbl. CALCII CARBONICI tbl  50x 0.5g
registrovaný léčivý přípravek
Ověření internetových stránek a lékárny:
SUKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlášení nežádoucích účinků Informační povinnosti o EET
© Česká lékárna Holding a.s. Všechna práva vyhrazena. v2

info  Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.