800 200 205 Po–Pá od 07:30 do 16:30 info@docsimon.cz
0,00 Kč
měna
0

BEPANTHEN PLUS krém 30g

50001143

Registrovaný léčivý přípravek více o legislativěinfo

BEPANTHEN PLUS krém 30g

Toto zboží nelze z legislativních důvodů doručit do následujících zemí:

Slovensko
145 Kč
Cena včetně DPH

Aplikační forma: masti, krémy, gely, pasty

Indikační skupina: dermatologika

Účinná látka: Dexpanthenolum 50 mg, Chlorhexidini dihydrochloridum 5 mg v 1 g krému

Těhotenství a kojení: Přípravek se může používat v těhotenství i v době kojení (např. k ošetření oděrek nebo prasklin prsních bradavek, ne však na velké plochy).

Expediční minimum: BEPANTHEN PLUS krém: Léčivá látka dexpanthenol se v buňkách kůže přeměňuje na kyselinu pantothenovou, která je nepostradatelná pro tvorbu a regeneraci kůže a zvyšuje pružnost a pevnost jizev. Dezinfekční složka krému znemožňuje pomnožování mikrobů na povrchu ran a brání vzniku a šíření infekce v ráně. Bepanthen Plus zabraňuje i vysušování ran a díky chladivému účinku zmírňuje i jejich bolestivost. Přípravek lze použít na suchá i mokvající povrchová poranění pokožky, jako jsou oděrky, řezné rány a škrábnutí, stržené puchýře, trhliny a praskliny pokožky, lehké popáleniny, otlaky, proleženiny. Je možné jej použít i při léčbě druhotně infikovaných kožních zánětů. Přípravek je možné použít i u dětí.

Doporučené dávkování: Ránu co nejlépe očistěte a pak na ni naneste tenkou vrstvu krému Bepanten Plus. Podle potřeby lze ránu chránit náplastí nebo obvazem. Bepanthen Plus nanášejte i několikrát denně (1-5x) až do zahojení rány.

EAN: 8590322000038

Výrobce: GP Grenzach Produktions GmbH, Grenzach-Wyhlen, Německo

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK. POUŽITÍ LÉKŮ KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NEBO LÉKÁRNÍKEM.

Parametry
SUKL názevBEPANTHEN PLUS 50MG/G+5MG/G CRM 30G
SUKL kód0059714

Příbalové informace
Rozbalit

PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE
Bepanthen Plus
50 mg/g + 5 mg/g
krém
Dexpanthenolum a Chlorhexidini dihydrochloridum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků,sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.Stejně postupujete v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.Viz bod 4. Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je Bepanthen Plus a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bepanthen Plus používat
3. Jak se Bepanthen Plus používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Bepanthen Plus uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. CO JE BEPANTHEN PLUS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Bepanthen Plus je krém, který obsahuje dvě léčivé látky.
Léčivá látka dexpanthenol se v buňkách kůže přeměňuje na kyselinu pantothenovou ze skupiny B vitaminů. Ta je nepostradatelná pro tvorbu a regeneraci kůže a zvyšuje pružnost a pevnost jizev.
Chlorhexidin je látka s dezinfekčním účinkem, který znemožňuje pomnožování mikrobů na povrchu ran. Tím brání vzniku a šíření infekce v ráně.
Bepanthen Plus zabraňuje i vysušování ran a díky chladivému účinku zmírňuje i jejich bolestivost.
Bepanthen Plus se používá na povrchní poranění všech druhů s rizikem infekce.
Lze ho použít bez porady s lékařem na suchá i mokvající povrchová poranění pokožky, jako jsou odřeniny, řezné rány a poškrábání, trhliny a praskliny pokožky, lehké popáleniny, otlaky, záněty kůže a k léčbě popraskaných bradavek u kojících žen. Po poradě s lékařem se dále používá k léčbě chronických stavů, jako jsou bércové vředy a proleženiny, k léčbě kožních infekcí (například druhotně infikované ekzémy a neurodermatitidy, to je zánětlivé svědivé onemocnění kůže) a v oblasti malých chirurgických výkonů.
Doba léčby je 7-14 dnů.
Přípravek je určen pro dospělé i děti.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE BEPANTHEN PLUS POUŽÍVAT
Nepoužívejte Bepanthen Plus jestliže jste alergický(á) na dexpanthenol, chlorhexidin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). na protržený ušní bubínek.
Upozornění a opatření
Je třeba vyvarovat se kontaktu s očima, ušima a sliznicemi.
Bepanthen Plus nemá být používán při zraněních nebo podráždění kůže, která nevykazují riziko infekce (například sluneční spálení). V těchto případech se doporučují přípravky s obsahem samotného dexpanthenolu:
Bepanthen krém, který je vodnatého složení, snadno roztíratelný a rychle se vstřebávající, je také vhodný k péči o mokvající poranění, oblasti s ochlupením a nejvíce exponovaná místa kůže (jako obličej, lokty a ruce).
Je-li žádoucí, aby existovala ochranná vrstva (například při prevenci a léčbě zarudnutí kůže od plen u dětí a prsu matky, která kojí), nebo je-li kůže velmi suchá, doporučuje se Bepanthen mast, která má vyšší obsah tuku.
Pokud příznaky přetrvávají déle než 7 dní (nedochází k zmenšení vředu nebo zhojení rány) nebo dojde k zhoršení (zduření a zarudnutí okrajů rány, zvýšená bolestivost, horečka), je třeba vyhledat lékaře. Těžká, hluboká nebo velmi znečištěná poranění musí být ošetřena lékařem.
Bez porady s lékařem nepoužívejte Bepanthen Plus déle než 14 dní.
Pokud máte obavy nebo jakékoli další otázky, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.
Další léčivé přípravky a Bepanthen Plus
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Chlorhexidin, jedna z léčivých látek přípravku, je neslučitelná s mýdly a jinými aniontovými látkami. Nedoporučuje se proto používat Bepanthen Plus současně s jiným antiseptikem (protimikrobiální látka používaná na kůži).


Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Přípravek je možno používat během těhotenství i kojení.
Je však nutno vyvarovat se aplikace přípravku na větší kožní plochy.
Pokud se léčivý přípravek používá k léčbě popraskaných bradavek, měl by být před kojením z bradavek smyt.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nemá žádné účinky na řízení dopravních prostředků a obsluhu strojů.
Bepanthen Plus obsahuje cetylalkohol, stearylalkohol a tuk z ovčí vlny
Cetylalkohol, stearylalkohol a tuk z ovčí vlny mohou způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).


3. JAK SE BEPANTHEN PLUS POUŽÍVÁ
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Nanášejte tenkou vrstvu Bepanthen Plus i několikrát denně (1-5x), podle potřeby, na očištěnou ránu nebo zanícenou oblast pokožky. Podle potřeby lze ránu chránit náplastí nebo obvazem.
Je třeba se vyhnout aplikaci přípravku na větší kožní plochy.
Bepanthen Plus lze lehce nanášet i omývat, nemastí ani nelepí.
Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Mohou se objevit následující nežádoucí účinky:
Alergické kožní reakce, jako kontaktní dermatitida (zánět kůže), alergická dermatitida (zánět kůže z přecitlivělosti), svědění, erytém (zčervenání), ekzém, vyrážka, kopřivka, podráždění kůže, puchýře, otok.
Dále se může objevit anafylaktická reakce (akutní alergická reakce), anafylaktický šok (život ohrožující forma alergické reakce), astmatický záchvat, mírné až střední reakce z přecitlivělosti, které mohou postihovat kožní, dýchací, zažívací a kardiovaskulární systém ( týkající se srdce a cév). Tyto reakce se projevují příznaky, jako jsou vyrážka, kopřivka, otok, svědění a kardiorespirační potíže (oběhové a dýchací).
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5. JAK BEPANTHEN PLUS UCHOVÁVAT
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a na krabičce za Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co BEPANTHEN PLUS obsahuje
-Léčivou látkou je Dexpanthenolum 50 mg a Chlorhexidini dihydrochloridum 5 mg
v 1 g krému
-Pomocnými látkami jsou racemický pantolakton, cetylalkohol, stearylalkohol , bílá vazelína, tekutý parafín, tuk z ovčí vlny, makrogol-2000- stearát, čištěná voda
Jak BEPANTHEN PLUS vypadá a co obsahuje toto balení
Bepanthen Plus je téměř bílý homogenní neprůhledný krém v tubě.
Velikost balení: 30g, 3,5 g
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci: Bayer s.r.o., Praha, Česká republika
Výrobce: GP Grenzach Produktions GmbH,Emil-Barell Strasse 7,
79639 Grenzach-Wyhlen,Německo
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 7.1.2015.

BEPANTHEN PLUS drm crm 1x30gm
BETADINE mast 20g 10%
registrovaný léčivý přípravek
Ověření internetových stránek a lékárny:
SUKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlášení nežádoucích účinků Informační povinnosti o EET
© Česká lékárna Holding a.s. Všechna práva vyhrazena. v2

info  Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.