800 200 205 Po–Pá od 08:00 do 15:00 info@docsimon.cz
0,00 Kč
měna
0

ATARALGIN tbl 10

50027586

Registrovaný léčivý přípravek více o legislativěinfo

ATARALGIN tbl 10
Litujeme, ale hledané zboží není momentálně dostupné. K získání podrobnějších informací nás můžete kontaktovat na adrese info@docsimon.cz

Aplikační forma: tablety, tobolky

Indikační skupina: analgetika, antipyretika

Účinná látka: Paracetamolum 325 mg, Guaifenesinum 130 mg, Coffeinum 70 mg

Expediční minimum: Rychlá úleva při bolestech hlavy, krční páteře a ztuhlosti svalů v oblasti šíje. Vhodná pomoc při bolestech vyvolaných stresem a únavou. Unikátní kombinace aktivních složek. Paracetamol je účinné analgetikum, velmi šetrné k zažívacímu traktu. Guaifenesin zvyšuje vstřebávání paracetamolu a tím zrychluje nástup účinku, uvolňuje svaly v oblasti krční páteře a snižuje napětí. Kofein zesiluje účinek obsaženého paracetamolu, tlumí únavu a ospalost. Ulevuje od následujících obtíží: bolest hlavy od krční páteře, bolest vyvolaná stresem, bolest vyvolaná únavou, bolest a ztuhlost svalů v oblasti šíje.

EAN: 8595112610114

Výrobce: Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Vysoké mýto, Česká republika

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK. POUŽITÍ LÉKŮ KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NEBO LÉKÁRNÍKEM.

Parametry
SUKL názevATARALGIN 325MG/130MG/70MG TBL NOB 10
SUKL kód0048886

Příbalové informace
Rozbalit

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Ataralgin

tablety

Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Ataralgin musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů musíte se poradit s lékařem.

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V této písemné informaci pro uživatele naleznete:

1. Co je Ataralgin a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ataralgin užívat

3. Jak se Ataralgin užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak Ataralgin uchovávat

6. Další informace

 

1. CO JE ATARALGIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Ataralgin je složený přípravek s protibolestivým účinkem obsahující paracetamol, guaifenezin a kofein.

Paracetamol působí proti bolesti a snižuje horečku.

Guaifenezin zvyšuje protibolestivé účinky paracetamolu. Mimoto snižuje duševní a emoční napětí s pocitem úzkosti, má slabé zklidňující účinky a usnadňuje vykašlávání.

Kofein zesiluje protibolestivé účinky, zejména u bolestí hlavy, odstraňuje únavu a zvyšuje duševní aktivitu.

Protibolestivý účinek Ataralginu se projeví obvykle za 1/2-1 hodinu a trvá většinou 4 hodiny.

Ataralgin se používá u dospělých k rychlému tlumení mírné až středně silné bolesti hlavy, zubů a bolesti v oblasti krční páteře. Dále se užívá při bolestech kloubů a svalů doprovázejících chřipková onemocnění, k léčbě horečnatých stavů při chřipkových onemočněních a jako doplňková léčba horečnatých stavů při jiných onemocněních. Přípravek není vhodný pro děti a mladistvé do 15 let.

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ATARALGIN UŽÍVAT

Neužívejte Ataralgin

- jste-li alergický (přecitlivělý) na léčivé látky (paracetamol, guajfenezin, kofein) nebo na kteroukoli další složku Ataralginu

- když máte těžší onemocnění jater, akutní žloutenku, poškozená játra v důsledku alkoholismu

- pokud současně užíváte léky poškozující játra

- při myasthenickém syndromu a myasthenia gravis

Zvláštní opatrnosti při použití Ataralginu je zapotřebí

- pokud trpíte onemocněním ledvin nebo jater nebo máte Gilbertův syndrom (poruchu projevující se větším množstvím žlučového barviva bilirubinu v krvi)

- máte-li nízkou hladinu enzymu zvaného glukóza-6-fosfát dehydrogenáza v krvi


Pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů, poraďte se před zahájením léčby s lékařem.

Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním alkoholu a/nebo užíváte jakákoliv léčiva obsahující paracetamol.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Účinky Ataralginu a jiných léků současně užívaných se mohou navzájem ovlivňovat. Jde především o kombinace vyšších dávek Ataralginu s léky ovlivňujícími játra, léky na uklidnění a léky uvolňujícími svalové napětí.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste uží-val(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Bez porady s lékařem neužívejte současně s Ataralginem žádné jiné volně prodejné léky.

V případě předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že užíváte Ataralgin.

Užívání Ataralginu s jídlem a pitím

Během léčby Ataralginem se nesmí pít alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení

Dříve než začnete užívat jakýkoliv lék, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Ataralgin se neužívá v těhotenství a při kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Ataralgin nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

 

3. JAK SE ATARALGIN UŽÍVÁ

Vždy užívejte Ataralgin přesně podle pokynů této příbalové informace. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka pro dospělé je při bolesti 1-2 tablety, dále podle potřeby několikrát denně (v intervalech nejméně čtyřhodinových) do nejvyšší dávky 3-6 tablet denně. Nejvyšší jednotlivá dávka jsou 3 tablety.

Pokud nedojde do 3 dnů k ústupu bolestí, poraďte se s lékařem. Pokud obtíže ustupují lze přípravek užívat bez porady s lékařem až 7 dnů.

Dlouhodobé užívání je možné pouze na doporučení lékaře.

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.

Snížená funkce ledvin a/nebo jater

Pacienti s onemocněním jater a ledvin, stejně i nemocní s Gilbertovým syndromem užívají lék podle doporučení lékaře ve snížené dávce a v prodloužených odstupech mezi dávkami. 3

Starší pacienti

U starších pacientů není třeba zvláštní úprava dávkování přípravku.

Jestliže jste užil(a) více Ataralginu než jste měl(a)

Po užití více tablet najednou se příznaky otravy projeví: pocitem nevolnosti, zvracením, slabostí, bušením srdce, bolestmi břicha; při předávkování nebo náhodném požití více tablet dítětem ihned vyhledejte lékaře.

Máte-li další otázky týkající sa použití tohoto léku, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Ataralgin nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány s následující frekvencí četnosti výskytu:

Velmi časté (více než u 1 pacienta z 10

Časté (méně než u 1 pacienta z 10, ale více než u 1 pacienta ze 100)

Méně časté (méně než u 1 pacienta z 10, ale více než u 1 pacienta z 1000)

Vzácné (méně než u 1 pacienta z 1000, ale více než u 1 pacienta z 10 000)

Velmi vzácné (méně než u 1 pacienta z 10 000)

Neznámé (z dostupných údajů nelze frekvenci určit)

V každé skupině jsou nežádoucí účinky seřazeny se snižující se závažností.

Poruchy gastrointestinálního (trávicího) systému

Vzácné: nevolnost, zvracení

Poruchy jater a žlučových cest:

Vzácné: zvýšení hodnot jaterních enzymů

Poruchy nervového systému

Vzácné: závratě

Poruchy krve a lymfatického systému:

Velmi vzácné: změny krevního obrazu jako snížení počtu červených krvinek (hemolytická anémie), snížení počtu krevních destiček (trombocytopenie, agranulocytóza), snížení počtu bílých krvinek (leukopenie, neutropenie), úbytek všech druhů krvinek v krvi (pancytopenie)

Poruchy dýchacího systému

Velmi vzácné: u některých choulostivých osob se může objevit astmatické postižení dýchacích cest

Poruchy svalové a kosterní soustavy

Vzácné: lehká svalová slabost

Poruchy imunitního systému

Velmi vzácné: reakce z přecitlivělosti od slabého zrudnutí pokožky až ke kopřivce a k šokovému stavu, kdy je nutné terapii okamžitě přerušit.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Vzácné: únava

Ataralgin v doporučeném dávkování vyvolává nežádoucí účinky jen zřídka.

Příznaky otravy po požití více tablet najednou se projeví pocitem nevolnosti, zvracením, slabostí, bušením srdce, bolestmi břicha; při předávkování ihned vyhledejte lékaře.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

5. JAK ATARALGIN UCHOVÁVAT

Ataralgin uchovávejte při teplotě do 25oC v původním obalu, aby byl chráněn před světlem a vlhkostí.

Ataralgin uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Ataralgin nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Ataralgin obsahuje

- Léčivými látkami jsou: Paracetamolum 325 mg, Guaifenesinum 130 mg, Coffeinum 70 mg v 1 tabletě

- Pomocnými látkami jsou: Předbobtnalý kukuřičný škrob, polyvidon 30, sodná sůl kros-karmelosy, kyselina stearová 95%, magnesium-stearát

Jak vypadá Ataralgin a obsah balení

Bílé až téměř bílé tablety s půlicí rýhou. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, není určena k dělení dávky.

Balení obsahuje 10, 20, 30 40 50 nebo 60 tablet v blistrech po 10 tabletách.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika

Tel.: +420 227 629 525

Fax: +420 227 629 509

e-mail: info@glenmarkpharma.cz

Výrobce:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 s místem propouštění Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto, Česká republika

Tel.: +420 465 457 218

Fax: +420 465 457 457

e-mail: vyroby@glenmarkpharma.cz

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Česká republika

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Hvězdova 1716/2b

140 78 Praha 4

Tel: +420 227 629 525

e-mail: info@glenmarkpharma.cz

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 6.12.2013

Podrobné informace o tomto léku jsou dostupné na internetové stránce www.sukl.cz 

ATARALGIN por tbl nob 10
Ověření internetových stránek a lékárny:
SUKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlášení nežádoucích účinků Informační povinnosti o EET
© Česká lékárna Holding a.s. Všechna práva vyhrazena. v2

info  Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.