800 200 205 Po–Pá od 08:00 do 15:00 info@docsimon.cz
0,00 Kč
měna
0

ASCORUTIN tbl 50

50026688

Registrovaný léčivý přípravek více o legislativěinfo

ASCORUTIN tbl 50
Do košíku

Aplikační forma: tablety, tobolky

Indikační skupina: venofarmaka
vitaminy

Účinná látka: Rutosidum 20 mg, Acidum ascorbicum 100 mg

Těhotenství a kojení: Přípravek se v těhotenství nesmí užívat. Přípravek není určen k léčbě kojících žen.

Expediční minimum: Ascorutin je složený přípravek, jehož obě účinné látky - rutosid a kyselina askorbová - upravují zvýšenou lámavost a propustnost krevních vlásečnic. Ascorutin se používá k léčbě zvýšené lámavosti a propustnosti krevních vlásečnic různého původu, hlavně při nedostatku vitaminu C (kyseliny askorbové) v organismu.

Doporučené dávkování: Nedoporučí-li lékař jinak, užívají dospělí 1-2 tablety 3krát denně, děti od 3 let 1-2 tablety denně.

EAN: 8584005121400

Výrobce: Zentiva a.s., Hlohovec, Slovensko , www.sanofi-aventis.cz, www.zentiva.cz

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK. POUŽITÍ LÉKŮ KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NEBO LÉKÁRNÍKEM.

Parametry
SUKL názevASCORUTIN 100MG/20MG TBL FLM 50
SUKL kód0096303

Příbalové informace
Rozbalit

Příbalová informace: informace pro uživatele
ASCORUTIN
potahované tablety
rutosidum trihydricum/acidum ascorbicum


Přečtete si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Ascorutin a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ascorutin užívat
3. Jak se přípravek Ascorutin užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Ascorutin uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Ascorutin a k čemu se používá
Přípravek Ascorutin se používá k léčbě zvýšené lomivosti a propustnosti krevních vlásečnic při nedostatku vitaminu C (kyseliny askorbové) v organismu.
Ascorutin je přípravek, jehož obě léčivé látky – rutosid a kyselina askorbová – upravují zvýšenou lomivost a propustnost krevních vlásečnic.
Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit se svým lékařem.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ascorutin užívat
Neužívejte přípravek Ascorutin:
- jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
- jestliže jste těhotná.
Upozornění a opatření
Při dlouhodobém podávání vysokých dávek se mohou tvořit ledvinové kameny, hlavně u pacientů se zvýšenou hladinou šťavelanů v krvi.
U pacientů s nedostatkem glukóza-6-fosfát-dehydrogenasy (porucha metabolismu cukrů) může v ojedinělých případech dojít k hemolýze (rozpadu krevních buněk).
Další léčivé přípravky a přípravek Ascorutin
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Kyselina askorbová zvyšuje vstřebávání penicilinu, železa a hormonu ethinylestradiolu z trávicího traktu. Při vysokých dávkách může ovlivnit účinnost léků tlumících krevní srážlivost (antikoagulancií) a vstřebávání vitaminu B12. Opatrnosti je třeba při současném užívání s kyselinou salicylovou, sulfonamidy a kotrimoxazolem (léky užívané při některých bakteriálních infekcích).
Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujte otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Přípravek se v těhotenství nesmí užívat.
O užívání přípravku Ascorutin během kojení rozhoduje lékař.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento přípravek nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
Přípravek Ascorutin obsahuje monohydrát laktosy
Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem dříve, než začnete užívat tento přípravek.


3. Jak se přípravek Ascorutin užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Nedoporučí-li Vám lékař jinak, užívají dospělí 1 – 2 tablety 3krát denně, děti od 3 let 1 – 2 tablety denně.
Ascorutin můžete užívat s jídlem, po jídle a také nalačno.
Bez porady s lékařem užívejte tento přípravek nejdéle 1 týden.
Při dobré snášenlivosti lze Ascorutin užívat dlouhodobě, v takovém případě je však nutné délku léčby konzultovat s lékařem.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Ascorutinu, než jste měl(a)
Při masivním předávkování (několik gramů) kyselinou askorbovou se může vyskytnout přechodný průjem. Při opakovaném podání velkých dávek a při současném poškození ledvin dochází ke zvýšenému vylučování šťavelanů do moči s následnou tvorbou ledvinných kamenů.
Při předávkování anebo náhodném užití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
Jestliže jste zapomněla(a) užít přípravek Ascorutin
Zapomenete-li užít tabletu (tablety) přípravku Ascorutin neznepokojujte se, zapomenutou dávku vynechejte a pokračujte v užívání příští pravidelnou dávkou.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Nežádoucí účinky se při doporučeném dávkování vyskytují vzácně (možnost výskytu u méně než 1 pacienta z 1000). Může se vyskytnout:
- Hemolýza (rozpad krevních buněk u pacientů s nedostatkem glukosa-6-fosfát-dehydrogenasy).
- Astmatický záchvat (u alergických pacientů).
- Nevolnost, zvracení, při vysokých dávkách podráždění sliznice jícnu a žaludku.
- Přítomnost cukru v moči, zvýšené vylučování šťavelanů močí, při užívání vysokých dávek ojediněle možnost vzniku ledvinových kamenů. U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (včetně pacientů v pravidelném hemodialyzačním programu) může pravidelné užívání kyseliny askorbové vést k zvýšené hladině šťavelanů v krvi a případnému srážení šťavelanů v ledvinách.
- Kožní alergické reakce, vyrážka.
- Reakce přecitlivělosti.
Výskyt jiných nežádoucích účinků je při doporučeném dávkování nepravděpodobný.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5. Jak přípravek Ascorutin uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího dopadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Ascorutin obsahuje
Léčivými látkami jsou rutosidum trihydricum 20 mg a acidum ascorbicum 100 mg v 1 potahované tabletě.
Pomocnými látkami jsou citronan vápenatý, monohydrát laktosy, bramborový škrob, hydrogenovaný ricinový olej, želatina, kukuřičný škrob, potahová soustava Sepifilm 752 bílá: hydroxypropylmethylcelulosa, mikrokrystalická celulosa, makrogol-stearát, oxid titaničitý (E171).
Jak přípravek Ascorutin vypadá a co obsahuje toto balení
Ascorutin jsou téměř bílé až krémově zbarvené tablety čočkovitého tvaru.
Velikost balení 50 potahovaných tablet.
Držitel rozhodnutí o registraci
Zentiva, a. s., Einsteinova 24, 851 01, Bratislava, Slovenská republika.
Výrobce
Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovenská republika.
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 23.3.2016.

ASCORUTIN tbl obd 50
GLYVENOL 400 cps 60x 400mg
GLYVENOL 400 cps 60x 400mg
registrovaný léčivý přípravek
VENORUTON cps 50x 300mg
VENORUTON cps 50x 300mg
registrovaný léčivý přípravek
Ověření internetových stránek a lékárny:
SUKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlášení nežádoucích účinků Informační povinnosti o EET
© Česká lékárna Holding a.s. Všechna práva vyhrazena. v2

info  Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.