800 200 205 Po–Pá od 08:00 do 15:00 info@docsimon.cz
0,00 Kč
měna
0

AESCIN-TEVA tbl 30x 20mg

50035793

Registrovaný léčivý přípravek více o legislativěinfo

AESCIN-TEVA tbl 30x 20mg
Do košíku

Aplikační forma: tablety, tobolky

Indikační skupina: venofarmaka

Účinná látka: Alfa-aescinum 20 mg

Těhotenství a kojení: Přípravek nesmí být užíván v prvních třech měsících těhotenství. Od čtvrtého měsíce těhotenství a v období kojení může být přípravek užíván jen ze zvlášť závažných důvodů a na výslovné doporučení lékaře.

Expediční minimum: AESCIN-TEVA tbl : Přípravek se užívá k léčení místních otoků a zánětů, především poúrazových a pooperačních, k léčbě a předcházení vzniku rozsáhlých pooperačních podlitin, k léčbě žilních onemocnění dolních končetin a zánětů šlachových pochev. Přípravek mohou užívat děti od 3 let věku i dospělí.

Doporučené dávkování: Dospělí: zpočátku 3krát denně 2 enterosolventní tablety, při udržovací léčbě většinou postačí užívat 1 potahovaná tableta 3krát denně. Dětem od 3 let se podává 2-3krát denně 1 enterosolventní tableta. Tablety se užívají po jídle a zapíjejí se sklenicí vody.

EAN: 8592387017150 8592387013220

Výrobce: Kutnowskie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A., Kutno, Polsko, www.tevapharm.cz

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK. POUŽITÍ LÉKŮ KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NEBO LÉKÁRNÍKEM.

Parametry
SUKL názevAESCIN-TEVA 20MG TBL ENT 30
SUKL kód0107806

Příbalové informace
Rozbalit

Příbalová informace: informace pro uživatele
AESCIN-TEVA
20 mg, enterosolventní tablety
escinum alfa


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle
pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst
znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků,
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit
s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek AESCIN-TEVA a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek AESCIN-TEVA užívat
3. Jak se přípravek AESCIN-TEVA užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek AESCIN-TEVA uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek AESCIN-TEVA a k čemu se používá

Přípravek AESCIN-TEVA obsahuje léčivou látku escin alfa.
Přípravek AESCIN-TEVA patří do skupiny venofarmak (léčiv užívaných k terapii žilních
nemocí) a antivarikóz (léčiv proti křečovým žilám).
Přípravek AESCIN-TEVA je určen k:
- léčbě chronické žilní nedostatečnosti (jedná se o stav, kdy žíly dolních končetin
nejsou schopny plnit správně svou funkci tj. odvádět krev z dolních končetin)
- léčbě přidružených příznaků žilní nedostatečnosti, mezi které patří: otoky dolních
končetin, křečové žíly, bolest nohou, pocity tíhy dolních končetin, svědění, pocity
napětí a křeče v oblasti lýtek
Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit
s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek AESCIN-TEVA
užívat
Neužívejte přípravek AESCIN-TEVA:
- jestliže jste alergický(á) na escin alfa nebo na jakoukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6)
- u dětí a dospívajících do 18 let věku
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku AESCIN-TEVA se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem
jestliže:
- užíváte léky snižující srážlivost krve
- užíváte aminoglykosidová antibiotika (může dojít k zesílení jejich toxického
účinku na ledviny)
Užití přípravku konzultujte ihned s lékařem v případě, že se u Vás objeví zánět kůže, zánět žil
nebo ztvrdnutí tkáně v podkoží, závažná bolest, vředy, náhlý otok jedné nebo obou nohou,
srdeční nebo ledvinová nedostatečnost, neboť tyto příznaky mohou být známkou závažného
onemocnění.
Je důležité zachovat při léčbě přípravkem AESCIN-TEVA další opatření předepsaná lékařem,
jako je bandáž nohou, nošení kompresních punčoch a sprchování nohou studenou vodou,
neboť užití tohoto přípravku nenahrazuje výše uvedená preventivní opatření.
Děti a dospívající
Přípravek AESCIN-TEVA není určen k podání dětem a dospívajícím do 18 let věku.
Další léčivé přípravky a přípravek AESCIN-TEVA
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste
v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Přípravek AESCIN-TEVA může zvýšit působení léků, které snižují srážlivost krve.
Přípravek AESCIN-TEVA může zesílit toxické působení některých léků (např.
aminoglykosidových antibiotik) na ledviny.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete
otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento
přípravek užívat.
Přípravek AESCIN-TEVA by neměl být užíván během těhotenství nebo kojení, neboť
příslušná klinická data nejsou dostatečná.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek AESCIN-TEVA nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Přípravek AESCIN-TEVA obsahuje laktózu
Přípravek AESCIN-TEVA obsahuje monohydrát laktózy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že
nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek
užívat.
Přípravek AESCIN-TEVA obsahuje hlinitý lak oranžové žluti (E110)
Přípravek AESCIN-TEVA obsahuje azobarvivo hlinitý lak oranžové žluti (E 110),který
může způsobit alergické reakce.

3. Jak se přípravek AESCIN-TEVA užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle
pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem.
Dospělí:
Dospělí užívají zpočátku 3 krát denně 2 enterosolventní tablety, při udržovací léčbě
většinou postačí užívat 1 enterosolventní tabletu 3 krát denně.
Tablety se užívají po jídle a zapíjejí se sklenicí vody.
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek AESCIN-TEVA déle než dva měsíce.
Použití u dětí a dospívajících
Přípravek AESCIN-TEVA není určen k podání dětem a dospívajícím do 18 let věku.
Jestliže jste užil(a) více přípravku AESCIN-TEVA, než jste měl(a)
Při předávkování nebo při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek AESCIN-TEVA
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek AESCIN-TEVA
Informujte svého lékaře pokud přestanete přípravek AESCIN-TEVA užívat.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 ze 100 pacientů):
- závrať, bolest hlavy
- nevolnost, zvracení, průjem, poruchy zažívání
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 z 1000 pacientů):
- alergická kožní reakce (svědění, vyrážka, zarudnutí, ekzém)
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 z 10 000 pacientů):
- závažná alergická reakce (v některých případech spojená s krvácením).
- zrychlený tep, vysoký krevní tlak
- krvácení z dělohy mimo menstruační cyklus
Dojde-li u Vás ke krvácení či objeví-li se příznaky alergické reakce (kožní vyrážka), prosím,
přestaňte užívat přípravek AESCIN-TEVA a jeho další užívání konzultujte se svým lékařem.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete
hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv,
Šrobárova 48,
100 41 Praha 10,
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o
bezpečnosti tohoto přípravku.


5. Jak přípravek AESCIN-TEVA uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na
štítku na lahvičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni
uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25oC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před
vlhkostí.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace
Co přípravek AESCIN-TEVA obsahuje
- Léčivou látkou je escinum alfa (escin alfa). Jedna enterosolventní tableta obsahuje escinum alfa 20 mg.
- Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety:
monohydrát laktózy, bramborový škrob, povidon 25, mastek, magnesium-stearát,
Potahová vrstva tablety:
polysorbát 80, disperze methakrylátového kopolymeru L 30%, mastek, sodná sůl karmelózy, oxid titaničitý (E 171), hlinitý lak oranžové žluti (E 110), povidon 25, simetikonová emulze 30%
Jak přípravek AESCIN-TEVA vypadá a co obsahuje toto balení
AESCIN-TEVA jsou kulaté, oranžové enterosolventní dodávané v blistrech.
Balení obsahuje 30, 60, 90 enterosolventních tablet v blistru.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1c, Praha 5, 15000 Česká republika
Výrobce
TEVA Operations Poland Sp.Z o.o., Ul. Mogilska 80, 31-546, Krakow, Polsko
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 15.10.2015

AESCIN-TEVA por tbl flm 30x20mg
AESCIN-TEVA tbl 90x 20mg
AESCIN-TEVA tbl 90x 20mg
registrovaný léčivý přípravek
ASCORUTIN tbl 50
ASCORUTIN tbl 50
registrovaný léčivý přípravek
VENORUTON FORTE tbl 60x 500mg
VENORUTON FORTE tbl 60x 500mg
registrovaný léčivý přípravek
Ověření internetových stránek a lékárny:
SUKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Hlášení nežádoucích účinků Informační povinnosti o EET
© Česká lékárna Holding a.s. Všechna práva vyhrazena. v2

info  Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.